BESKJÆRING AV FRUKTTRÆR

gardenandgem, Updated: 5 min read142 views
Beskjæring av frukttrær er et så enormt tema at vi får ta de viktigste punktene først, så får  de finslige detaljene komme etterhvert.

Skaff deg aller først en skarp beskjæringssaks og gjerne en litt større grensaks også. For de største greinene trenger du en god sag.

Årsaken til at vi beskjærer frukttrærne er for å få et sterkt tre som tåler vekten av frukten, for å få bedre og større fruktavling (yngre grener bærer bedre enn eldre), for å få lys inn i midten av treet, og vi fjerner skadde og syke greiner for å minimalisere faren for sykdommer og skadedyr. Kort sagt stimulere til økt fruktsetting, bæring og forebygge skader og sykdommer.

Det er utallige måter å beskjære frukttrær på, og er du ute etter å bli en habil frukttre-dyrker, så anbefaler jeg å kjøpe en bok spesielt om dette for å få med alle de detaljerte nyansene i profesjonell beskjæring og dyrking. Skal du “bare” som meg dyrke noen epler, plommer, pærer og eller søtkirsebær for gleden av å spise frukt direkte fra treet eller lage en god eplepai, så er det noen prinsipper du bør ha klart for deg. Jeg setter de punktvis opp:

 • Veksten er sterkere mot toppen av trekronen enn lengre nede i treet!
 • Horisontale skudd vokser langt saktere enn vertikale skudd og greiner. Dermed utvikler de lettere blomster og frukt.
 • På epletrær vil nedbøying/tynging av en grein føre til reduksjon i skuddveksten og stimulere til raskere blomstring og fruktbæring.
 • Eple og pæretre beskjæres helst fra februar til midten av april.
 • Skal du sage av en kraftig grein, sag først inn noen cm nedenfra og oppover, deretter sager du greinen fra oversiden som normalt, passer på at du treffer sporet fra da du brukte sagen underifra. Når tyngden av grenen gjør at grenen faller så river den ikke med seg et stykke av barken og veden på undersiden av greinen og skader treet.
 • Greinvinklene skal være så utovervendende og horisontale som mulig.
 • Bratte greinvinkler gir sen fruktbæring, større fare for snøbrekk og skader ved fruktsetting og lite lys inn mot midten av tree.
 • Eple og pæretrær blomstrer på toårig eller eldre ved.
 • Skal du sage av en grein in mot stammen av en annen, sørg for at greinkragen er uskadd. Den hjelper treet med å lege såret etter beskjæringen mye raskere. (Se illustrasjon under teksten).
 • Sommerbeskjæring betyr at du kan fjerne grønne (ikke vedete årsskudd) i juli og august. Men begrens mengden du fjerner da det kan påvirke fruktstørrelse og sukkerinnhold i frukten. Men det kan også virke positivt fordi du øker lystilgang og forbedrer sirkulasjon og trestruktur. Med andre ord, du må bruke sunn fornuft.
 • Stenfrukter som plomme og kirsebær må ikke beskjæres for tidlig på vinteren fordi de er mere utsatt for sykdom og frostskade. De bør beskjæres rett før sevjen stiger. Det er for å få rask overgroing av snittflatene. Plommetrær kan blø veldig, så pass på at ikke treet er i vekst.
 • Plommetrær og søtkirsebær blomstrer i basen av ett år gamle skudd og langs lengden av toårige eller eldre grener.
 • Surkirsebær blomstrer nesten bare på fjorårsskudd så målet med beskjæring er å fjerne noen av de grenene som bar frukt i fjor for å gi plass til nye fruktbærende grener.

Beskjæring fruktrær20_

Beskjæring frukttrær21_

Beskjæring av fruktrær23_

Beskjæring av fruktrær24_

beskjæring av fruktrær25_

beskjæring av fruktrær26_

SPRING PRUNING OF FRUIT TREES

Pruning of fruit trees is such a huge topic that we will take the main points first, then eventually get to some of the fine details.

Get first of a sharp pair of secateurs, a pair of loppers will be handy too. For the larger limbs, you need a good saw.

The reason we prune fruit trees is to get a strong tree that can withstand the weight of the fruit, for better and larger fruit crops (younger branches carries better than older), to get light into the centre of the tree, and to remove damaged and diseased branches to minimize the risk of diseases and pests. In short stimulate increased fruit setting, carrying and prevent injuries and illnesses.

There are countless ways to prune fruit trees and are you looking to be a very keen fruit tree grower, I recommend that you buy a book specifically about this topic to get all the detailed nuances of professional pruning and cultivation. If you like me “just want to” grow some apples, plums, pears and sweet cherries for the pleasure of eating fruit directly from the tree or make a good apple pie, there are some principles you should have a clear idea of. I insert it here point by point:

 • Growth is stronger towards the top of the crown than further down in the tree!
 • Horizontal shot grows much slower than vertical shoots and branches. This stimulates more quickly flowering and fruit-bearing.
 • If you slightly bend down branches on apple trees leads to a reduction in shoot growth and stimulate to more quickly flowering and fruit-bearing.
 • Apple and pear tree must be pruned anytime from February to mid-April in Scandinavia.
 • If you saw off a heavy branch saw the first few cm from the bottom up, then you can cut the branch from the top as normal, making sure you hit the track from when you used the saw from below. When the weight of the branch allows the branch to fall, the branch will not tear off bark and wood on the underside of the limb and damage the tree.
 • Branch angles should be as outwardly facing and horizontal as possible.
 • Narrow branch angles provide late fruit-bearing, greater risk of injuries to snow and the fruit setting and low light into the centre of the tree.
 • Apple and pear trees bloom at two-year or older wood.
 • If you saw off a branch close the trunk of another, make sure that the branch collar is unharmed. It helps the tree to heal the wound much faster. (See illustration below text).
 • Summer pruning means you can remove green growth (green shoots from the same summer) in July and August. But limit the amount you clear as it can affect fruit size and sugar content of the fruit. But it can also be positive because you increase the light conditions and improves air circulation and tree structure. In other words, you have to use your common sense.
 • Stone fruits like plum and cherries should not be pruned too early in the winter because they are more susceptible to disease and frost damage. They should be pruned just before the sap rises. That will increase the time the cut surfaces heals. Plum Trees may bleed allot, so make sure the tree has not started the growing season.
 • Plum trees and sweet cherries blossoms at the base of one-year-old shoots and along the length of the two-year or older branches. 
 • Acid cherries blossoms almost entirely on last year’s shot looked goal of pruning is to remove some of the branches that bore fruit last year to make room for the new fruit-bearing branches.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
 • Vidar Svane
  Tuesday, March 21, 2023

  Hei
  Får man frukt på greiner det er kuttet i ?

  • publicpollen
   Wednesday, November 22, 2023

   Hei Vidar!
   Det kommer helt an på hvor dypt greinen er kuttet eller skadet. Hvis du mener at mindre greiner har blitt fjernet, men det fortsatt er greiner igjen på treet så bærer det sannsynligvis frukt.
   Hilsen Hanne