BESKJÆRING OG RENOVERING AV ELDRE FRUKTTRE

gardenandgem, Updated: 4 min read118 views
Frukttrær som har sett sine beste dager som produksjonstrær kan fortsatt ha stor prydverdi med sin fantastiske blomstring på våren. Men vil du tilbakeskjære, så har jeg noen tips:

Da vi kjøpte hus med to store, sikkert 40 år gamle epletrær for ca 15 år siden, foretok vi en såkalt “kolling” (en kraftig tilbakeskjæring av alle hovedgreinene) for å flytte bæreflaten noe ned og for å få nye, unge grener. Jeg brukte en seriøs norsk bok om beskjæring, og fulgte instruksjonene nøye.

Fortsatt er dette den største tabben jeg noensinne har gjort i hagesammenheng.

Jeg ser på de trærne og angrer fortsatt. Sjefen gnir det også inn med jevne mellomrom.

Senere har jeg lest i andre hagebøker om trebeskjæring at tilbakeskjæring av eldre trær bør gjøres over minst  tre-(helst fem-) års periode. Det ser jeg jo i ettertid er helt riktig. Med en kraftig tilbakeskjæring ender treet ditt på “speed”, det vil si at du stimulerer treet til en enorm skuddvekst som oppleves nesten umulig å følge opp.

Det viktigste du husker om beskjæring er at desto kraftigere du beskjærer, desto kraftigere blir skuddveksten.

Skuddvekst er jo bra, men du vil jo ofte ha litt blomster og frukt også? Målet er å stimulere til en balansert masse av tre i forskjellige aldre slik at treet kan beskjæres normalt igjen.

Se illustrasjon under  alle punktene. Viser skjematisk beskjæring av noen av punktene i listen.

Første år:
 • Fjern ca 1/3 av de vertikale (opprette greinene) inne i kronen, på hovedgreinene.
 • Fjern alltid kryssende, sykdomsbefengte og skadede greiner.
 • Klipp toppene av ca 1/3 av alle skuddene som er igjen.
 • Fjern fullstendig innovervendende skudd på stammen og hovedgreinene innerst og nederst i kronen.
 • Pass på at du ikke tar for mye første året.
Andre år:
 • Fjern igjen en god del av de opprette skuddene inne i kronen.
 • Beskjær ledegrener til utovervendene skudd, klipp igjen av toppene for å stimulere forgreining.
 • Fjern noen få grove greiner i midten av treet for å åpne for lys og sirkulasjon inne i kronen.
 • Fjern halvparten av veksten fra forrige årsvekst, men la de best utviklede utovervendende grenene være.
Tredje år:
 • Fortsett å klippe av toppene på skuddene for å stimulere forgreininger.
 • Fjern sterktvoksende greiner som skyter fra greinkragene av fjernede greiner.
 • Nå bør det formes noen fruktbærende skudd. Sørg for at de får lys og luftsirkulasjon.
 • Nå bør det være mulig å forsiktig starte normale beskjæringsrutiner.
Beskjæring Frukttrær20_
Her er det ene av mine gamle Åkerø trær. Som du ser altfor hardt beskåret for lenge siden gjør at skuddveksten fortsatt er for kraftig.

PRUNING AND RENOVATION OF OLDER FRUIT TREES

Fruit trees that have seen their best days as production trees can still have great ornamental value with its wonderful flowering in the spring.

When we bought the house with two large, probably 40 years old apple trees for about 15 years ago, we conducted a “Kolling” (Norwegian for a powerful cutting back and remove all main branches) to force the fruit-bearing surface slightly downwards and to get new, young branches. and growth I used a serious Norwegian book about pruning and followed the instructions carefully. Still, this is the biggest mistake I ever made in the garden context. I look at the trees and are still regretting. The boss at home also rubs it in at regular intervals.

Later I read in other gardening books about pruning and training that renovation cutting of old neglected fruit trees should be done over at least three (preferably five) years. I can see that the in In retrospect I can passionate agree to that. With a brutal over-pruning, the tree gets stimulated to a mass of shoots that are almost impossible to handle.

The most important thing to remember about pruning is that the harder you prune, the more growth will you get.

It’s nice that the tree grows, but you probably wants some flowers and fruits too? The aim is to encourage a balanced mass of wood of different ages so that the tree can be pruned back to normal.

Please see the illustration. Showing schematic pruning of some of the points I list.

First year:
 • Remove about 1/3 of the upright shoots inside the crown, on the main branches.
 • Always remove crossing, disease-infected-and damaged branches.
 • Tip-prune about one-third of all shoots that are left.
 • Completely remove inward-pointing shoots on the trunk and main branches in the middle and the bottom of the crown.
 • Make sure you don’t cut away too much the first year. Then you get loads of over-vigorous shoots again.
Second year:
 • Remove a fair amount of the upright shoots inside the crown. 
 • Prune lead branches to outward-facing shoots, tip prune the remaining shoots to encourage branching. 
 • Remove a few major branches in the middle of the tree to open for light and air circulation inside the crown. 
 • Remove half of the growth from the previous annual growth, but let the best developed outwardly facing branches be. 
Third year:
 • Continue prune-tip shoots to encourage branching. 
 • Remove rapidly growing branches that shoot from branch collars of removed branches. 
 • At this time it should probably be shaped some fruit-bearing shoots. Make sure they get light and air circulation. 
 • Now it should be possible to gently start the normal winter-pruning practices.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.