HVILKEN HAGESTIL SKAL DU VELGE?

gardenandgem, Updated: 4 min read144 views
En litt avslappet hagestil, som gir rom for insekter, fugler, dyr og unger, som tåler litt ugress og uklippede busker er vel egentlig det greieste. Det er også minst krevende i forhold til hvilken hustype/stil du har.

Det er jo det beste for miljøet også, om du velger en hagetype som er robust i forhold til klima og omgivelser, og som tåler ytre påvirkninger som insektsangrep, mye regn, tørke og hard bruk uten å klappe fullstendig sammen.

En veldig streng, minimalistisk layout, få typer planter og busker, men mange av hver sort, med stramme retninger og klare linjer trenger heller ikke å være så veldig krevende.
Men det vil være veldig synlig om krukkeplantene henger, hekken trenger en klipp, hundene har tisset gule flekker på plenen,  eller ungene har sparket fotballen gjentatte ganger inn i de store irisene som skulle ha vært det flotte hovedpunktet i hele hagedesignen.

Men uten unger og dyr er muligens en stram design den minst krevende formen for hagestil. Du bare luker vekk alt som ikke ser ut som de plantene som designen består av, klipper  der det skal klippes, og vips er det ryddig, oversiktlig og ikke minst håndterlig for selv den minst erfarne hageperson.

Har du veldig liten tid til hagearbeide, kan det være lurt å droppe plenen helt. Plenen trenger regelmessig klipp, vanning, gjødsling, kanting, osv.

Isteden kan du anlegge en treterasse, du kan stenlegge eller bruke grus. Deretter kan du bruke litt penger på et fint tre som feks Japanlønn, prydeple, rogn eller et lite familieepletre (Epletre hvor det er podet flere typer eplegrener inn på den samme grunnstammen slik at du kan spise forskjellige typer epler fra det samme treet) Alle disse typene trær blir maks 3-4 m høy og passer godt i et mindre hagemiljø.

Du kan også koste på deg en en veldig stor, flott frostsikker krukke som kan fylles med sesongens planter på sommeren eller grener med feks. lys på om vinteren.

Ved valg av planter er det lurt å ta hensyn til himmelretninger, mikroklima, dominerende vindretning og hvor mye tid du har tenkt å bruke på hagestell.

Hvis du vil gå i dybden med hagestil så fins det veldig mange bøker om emnet.

Drought_

WHAT GARDEN STYLE DO YOU WANT?

A slightly relaxed garden style, which allows for insects, birds, animals and children. I mean frankly the most positive “style” is the style who can tolerate some weeds and unkempt shrubs.
It is also the least demanding in terms of what type of house/style you have.

It’s what’s best for the environment too, if you choose a garden theme that is robust to climate and environment, and are resistant to external influences such as insect attack, heavy rain, drought and heavy use without collapse completely.

A very strict, minimalistic layout, few types of plants and shrubs, but many of each type, with tight directions and clear lines do not need to be very demanding either.

But it will be very visible if container plants are hanging, the hedge needs a cut, dogs have peed yellow spots on the lawn, or the kids have kicked the football repeatedly into the large irises that should have been the great main point of the entire garden design.

But without kids and pets, it’s possibly the least demanding form of garden style. You just weed away anything that doesn’t look like the plants that the design consists, you trim the bushes or the hedge, and suddenly it’s neat, clear and manageable for even the least experienced gardener.

If you have very little time for garden work, you may want to drop the lawn altogether. The lawn needs regular cutting, watering, fertilizing, edging, etc. Instead, you can construct a terrace of wooden planks, or you can use gravel or stone slabs. Then you can spend some money on a nice tree. Like Japanese maple, crab apple, rowan or a small “family apple tree” (Apple tree which is grafted with several kinds of apple types on the same basic framework so that you can have different sorts of apples from the same tree) All these trees are around to 3-4 m high and fits well in a garden setting.

You can also buy yourself a very big, beautiful frost-proof container that can be filled with seasonal plants in summer or some branches with eg. lights on in winter.

When selecting plants, it is wise to pay attention to the sky directions, microclimate, dominant wind direction and how much time you plan to spend on garden care.

 

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.