FENG SHUI I HAGEN DEL 1

gardenandgem, Updated: 4 min read222 views
Feng Shui betyr vind og vann, og er superkort forklart en måte å påvirke/lede energiflyten, og etterstrebe å leve i harmoni med naturen og omgivelsene våre. Feng Shui er bygd på å øke og gjøre nytte av den gode energiflyten som omgir oss.

I forbindelse med jobben min som interiørarkitekt fikk jeg for noen år siden et ønske fra en oppdragsgiver om å inkludere prinsippene i Feng Shui inn i grunninnredningen. Jeg hadde lest litt om det, men fikk da en unnskyldning til å fordype meg i temaet. Da vi ifjor besøkte eldstedatteren vår som jobber og bor i Asia opplevde jeg flere ganger at Feng Shui var tatt hensyn til i byggeprosjekter, innredning og i utearealer. I Singapore hvor hun bor, er feks en-dollar mynten utformet for å gjennomstrømme landet med god Feng Shui.

I bunnen av all tro og overtro ligger det ofte noe urgammelt, logisk og snusfornuftig som har med grunnleggende overlevelse for menneskeheten å gjøre.

“-Du skal ikke slå ihjel” er en regel i de fleste samfunn, akkurat som at “-du skal ikke stjele”. Det samme grunnleggende snusfornuftige finner du inne Feng Shui også. -Ikke plasser huset ditt i bunnen av en kløft, pass på at en åsrygg ligger bak huset ditt, ikke foran, at du har det ryddig på soverommet, at du har besøk av venner for å å øke den gode energiflyten, at du har kjæledyr som er lykkelige, at du ikke bor direkte under kraftledninger, at du ikke bor omgitt av industribygg, at du ikke bor nær raskt-gående trafikk, at du holder toalettdøren (!) lukket  osv.

Feng Shui ble utviklet i Kina for mange tusen år siden da folk stort sett levde av hva de dyrket. Vind og vann påvirket livene deres sterkt, det var de avgjørende kreftene i utformingen av landskapet rundt de.

Chi eller qi, er den usynlige, men sterke “energiflyt/kraft”(mitt ord for Chi) som flyter gjennom alt levende og rundt i omgivelsene våre. Fra veldig gammelt av i Kina beskrevet som “dragens pust”.

Chi trenger ikke nødvendigvis alltid å være positiv, hvis Yin og Yang ikke er i likevekt kan skadelig energiflyt være resultatet. (Jeg tenker at hvis du har kranglet med noen, og ikke skværet opp og det er dårlig stemning så blir det da dårlig energiflyt. Det er jo logisk!)

De fem elementene i Feng Shui er metall, vann, tre, ild og jord. En viss balanse mellom disse elementene er nødvendig for god Chi. Himmelretningene spiller også en avgjørende rolle i utformingen av de menneskelige omgivelsene ifølge Feng Shui.
Feng Shui del1_20
Gule eller røde blomster er spesielt viktige for å skape en harmonisk balanse. Bildet tatt i Singapore Botanical Garden.

FENG SHUI IN THE GARDEN PART 1

Feng Shui means wind and water and is briefly explained as a way to influence / direct energy flow, and strive to live in harmony with nature and our surroundings. Feng Shui is created to increase and make use of the good flow of the energy that surrounds us.

As part of my job as an interior designer, a few years ago I got a request from a contracting entity to include the principles of Feng Shui into the basic interior design. I had read a bit about it but then I got an excuse to delve myself in the subject. When we last year visited our oldest daughter who works and lives in Asia, I experienced several times that Feng Shui was taken into account in construction projects, interior and outdoor spaces. In Singapore, where she lives, even the Singaporean one dollar coin is designed to bring good Feng Shui through the country.

At the bottom of all faith and superstition is often something ancient, logical and sensible with have to do with basic survival of mankind.

“You shall not kill” is a rule in most communities, just like that “thou shalt not steal”. The same basic sense can be found in Feng Shui too. -Do not put your house in the bottom of a ravine, ensure that a ridge is located behind the house, not in front, keep it tidy in your bedroom, make sure you have lots of visits from friends to enhance the good energy flow, that your pets are happy, don’t live directly under the power lines, don’t live surrounded by industrial buildings, stay away from fast-moving traffic,  keep the toilet door (!) closed etc.

Feng Shui was developed in China thousands of years ago when people mostly lived off what they cultivated. Wind and water were then two crucial factors in their lives and was the decisive force in shaping the landscape around them.

Chi or qi is the invisible but strong “energy flow/force” (my word for Chi) that flows through all living being and around in our surroundings. From very ancient times in China described as “dragon’s breath”.

Chi need not necessarily always be positive, if Yin and Yang are not in balance, it can result in harmful energy flows.  (I think that if you have argued with anyone and didn’t clear the air for the bad mood the bad energy flows. It’s logical!)

The five elements of Feng Shui are metal, water, wood, fire and earth. A certain balance between these elements is necessary for good Chi. Cardinal directions also play a crucial role in shaping the human environment according to Feng Shui.

 

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.