FLERÅRIG ROTUGRESS

gardenandgem, Updated: 5 min read128 views
Hvordan blir du kvitt flerårig rotugress?

Svaret er at det blir du ikke hvis du ikke er pinlig nøyaktig med å plukke hver eneste rotbit fra ugresset ut av jorden. Og det er nesten helt umulig. Bildet ovenfor er av Skvallerkål, Aegopodium podagraria. Det er en av de mest kjente rotugressene vi har. Hvis du er helt bestemt på at du skal bli kvitt all Skvallerkål, Ugrasklokke (Campanula rapunculoides) eller lignenede flerårig ugras kan du gjøre følgende:

Legge hele jordstykket ditt brakk i minst et år.

Iallefall hvis du skal gjøre det på en miljøvennlig måte. Da legger du tykk, svart plast over hele jordstykket, holder plasten tett til bakken ved hjelp av planker, stener, bark, grus eller lignende, og bare venter til alle rotbiter, rotstengler og knoller har råtnet av mangel på tilgang av lys. Dette er nok den minst arbeidskrevende og mest vellykkede metoden.

Du kan sprøyte med Roundup, et glyfosatholdig ugressmiddel som er velprøvd og brukt over hele verden i en årrekke.

MEN, det ligger an til at glyfosat er langt mere skadelig enn tidligere antatt, slik at hvis du skal dyrke grønnsaker eller plante nyttevekster generelt på dette stedet så vil jeg ikke ha brukt sprøytemiddel.  Du kan trekke dine egne konklusjoner fra artikkelen her hos Forskningsrådet.

Du kan finne deg et greip, spa opp hver kvadratcentimeter, plukke hver eneste lille ugressbit ut av jorden, rake, vente i minst 14 dager og kjøre på en runde til.

Du kan også lage deg en sikt av en treramme og hønsenetting slik som denne som Sjefen laget til meg når jeg tømmer varmkomposten. Da kaster du jorden mot sikten, og plukker av rotugresset som ligger igjen på nettingen. Det sier seg selv at det ikke er regnværsjobb.. Selv om du ikke får ut absolutt alt rotugresset ved oppspaing, blir resultatet av denne styrketreningen over middels bra, det kan jeg garantere. Men du må følge opp med å luke ut, rive av bladene for å utarme ugresset og generelt gjør livet surt for de kvastene som er igjen.

Men det største problemet med rotugress er når det vikler seg inn i røttene til kjente og kjære stauder og klatreplanter.

Da er løsningen å bruke en spiss spade, fingre uten hansker og bruke god tid til å lirke ut så mye som mulig av røtter og skudd fra rotugresset. Deretter metodisk utarme rotugresset ved å pille av hvert eneste skudd og blad som dukker opp underveis. Ellers kan du ta opp og dele opp stauden på våren eller senhøstes og fjerne rotugresset skikkelig. Dette vil sannsynligvis sette stauden litt tilbake, og det vil skade en klatreplante veldig.

Et alternativ til dette finnes ved en ugressgel.

(Tilbake til Roundup igjen), som du kan smøre på bladene til rotugresset uten å søle på bladene til prydplantene de har viklet seg inn i. Jeg forsøkte den i forfjor, og den hadde nok gitt et ok resultat hvis jeg hadde smurt overflaten av flere blader med ugressdreperen. For meg så ble det en for dyr, giftig og omstendelig løsning. Det går nesten fortere å luke opp det du greier, og følge opp over tid.

Alt flerårig ugress du luker vekk bør du legge i varmkomposten eller direkte i søppelkassen. I komposthaugen kan den lett ta seg igjen og sette nye skudd.

Mere om ugress kan du lese her.

weeds_weekiller_
Ugrasgele blir påført Strandvindel (Calystegia sepium) som er i ferd med å kvele en rose.
weeds_weekiller_2_
Her smøres ugressgelen på Skvallerkålblader som har viklet seg inn i en Azalea

HOW DO YOU GET RID OF PERENNIAL WEEDS?

You will not get rid of it if you are not meticulous in picking every bit of weed roots out of the ground. And that is almost impossible. The picture above is of Ground Elder, Aegopodium podagraria. It is one of the most “famous” perennial weeds we have. If you are totally determined that you should get rid of all Ground Elder,  mimetic perennial weeds, you can do as following:

Lay the whole plot fallow for at least a year.

That is the best method to do it in an environmentally friendly manner. Roll out a thick black plastic over the plot, keep the plastic tight to the ground by means of planks, stones, bark, gravel, or the like, and just wait until all root parts, rhizomes and tubers have rotted from lack of access of light. This is probably the least labour intensive and most successful method of them all.

You can spray with Roundup, a herbicide containing glyphosate that is well proven and used worldwide for many years.

BUT, it is likely that glyphosate is far more harmful than previously thought, so if you are growing vegetables or plant crops in general at this place so I would not have used pesticides.

You can find you a fork, dig up every square inch, pick every little bit of weed out of the soil, rake, wait at least 14 days and then take a full new round on the plot.

You can also make yourself a sieve out of a wooden frame and chicken wire such as this one the Boss made ​​for me to use when I empty the warm compost. When you throw the soil against the chicken wire you kan pick off the roots from weed that remain on the net. It goes without saying that this is not a job for a rainy day. Even if you do not get out absolutely every root weed up by digging, the result out of this strength training is rather good. But you have to follow up with continuous weeding out, tearing off leaves to deplete the weeds and generally making life miserable for the parts that are left.

But the biggest problem with perennial weed is when it gets entangled in the roots of a beloved perennial or in vines and shrubs.

Then the solution is to use a pointed small shovel, fingers without gloves on and spend plenty of time to pry out as much as possible of roots and shoots from the weed. Then methodically deplete the rest of the weed by removing every single shot and leaves that pop up again afterwards. Otherwise, you can dig up and divide perennials in early spring or late fall and remove the weed properly. This will probably put back the plants some, but can undoubtedly be worth it.

An alternative to this is to buy some herbicide gel.

(Back to the Roundup again), you can smear the stuff on the leaves of the perennial weeds without spilling on the leaves of your ornamental plants they are tangled around in. I tried it the year before last, and it had probably given an OK result if I had greased the surface of more leaves with weed killer. For me, it was a too expensive, toxic and complicated solution. It is almost faster to weed it out and follow up over time.

You should add all perennial weeds to the warm compost or directly in the wastebasket. In a normal compost pile, it can easily start to grow again an put on new shoots.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.