HAGE PÅ EN SERVER

gardenandgem, Updated: 3 min read134 views
Jeg pusser opp en trappegang fortiden. Jeg hadde glemt hvor mye arbeid det egentlig er. Det er panel i tak og vegger, rekkverk med spiler, trapper, karmer og dører. Når jeg tenker på alle de gangene jeg har mast på håndverkere i forbindelse med jobben min får jeg nesten dårlig samvittighet.

Poenget mitt er at jeg rekker ikke å gjøre noe som jeg kan skrive i bloggen min om. Eller vent, jeg kan fortelle om åkeren min på Eonar!

I mange år har ungene, venner av ungene og jeg spilt World of Warcraft som er laget av spillselskapet Blizzard. Spilletiden har variert med årstider, plikter, jobb, eksamener og med hva som er på tv. Nå er vel WOW regnet av mange som et litt avdanket spill, det kommer hele tiden nye (ungene spiller nå Minecraft og LOL). Det er mange sider ved dette jeg vil komme tilbake til, men nå vil jeg kort forklare litt om åkerdyrkingen.

For å kunne lage mat og bedre utstyr til figurene du spiller kan du blant annet dyrke planter på en åker. For å øke størrelsen din på åkeren din må du gjøre oppgaver for det lokale bondelaget(!), “The Tillers”. Du må drepe rotter (større enn i virkeligheten, og slemmere), sprøyte åkrer mot insekter, stoppe angrep fra tyvaktige villmenn i skogene, vanne, stjele tilbake stjålne grønnsaker osv.

Etterhvert får du utvidet åkeren din, og kan dyrke mat som kan gi deg et bedre navn og rykte (reputation) med forskjellige grupper av vesener. Da kan du  få eller kjøpe bedre utstyr av de, mat og medisiner, kjæledyr, og ridedyr til lands, vanns og i luften eller åpne muligheter til å gå i grupper sammen med andre spillere inn i spesielle haller, slott, huler og ganger hvor du slåss mot spesielt slemme og vanskelige uhyrer (dungeons, raids, instance). Det hele er litt søkt, men ikke mere søkt enn Robinson, Farmen og allverdens idiotiske reality.

HISTAMIN20_
Dette er fra min figur Histamin sin åker. Gjenstridig ugress må fjernes. This is my character Histamin, weeding on my field.
HISTAMIN21_
Ekle rotter som spiser på gulrøttene mine! Nasty vermins who eats my carrots!
HISTAMIN20_
Dette ugresset er faktisk verre enn skvallerkål. This weed is much worse than Ground Elder!
HISTAMIN24_
Insektsagrep på gulrøttene. Insect attack on my carrots!
HISTAMIN25_
Du kan også plukke ville blomster som du kan lage styrkemedisiner av. Som du ser så er ikke alt fryd og gammen i bakgrunnen…You can also pick wildflowers whom you can make potions and elixirs of. Not everything is bliss and peace as you can see in the background. 
HISTAMIN26_
Du kan også fiske fisk som du kan lage mat sammen med grønnsakene av. Eller selge.
HISTAMIN27_
Det hender jeg må slåss litt også. Sometimes I have to fight a bit too.
HISTAMIN27_
Det er ganske fint og hyggelig rundt omkring.  It’s quite nice and pleasant around.
GARDEN ON A SERVER

I am renovating our stairwell at the moment. I had forgotten how much work it was. There are panels in ceilings and walls, railing balusters, stairs, frames and doors. When I think of all the times I’ve nagged craftsmen in connection with my job I feel almost guilty. My point is that I haven’t much time to do anything that I can write in my blog about. Or wait, I can tell you about my vegetable patch on Eonar!

For years, kids, friends of the kids and I have played World of Warcraft created by the game company Blizzard. Playing time has varied with seasons, duties, work, exams and what is on TV. Now WOW  I get the impression that it’s considered by many as a bit washed-up game because new games are arriving all the time (my kids play Minecraft and LOL atm). There are many aspects of gaming I will return to, but now I will briefly explain my crop cultivation there.

To make better equipment and to cook food that gives you better abilities for the characters you play, you can grow plants in a field. To increase the size of your field you have to do tasks for the local farmers’ association (!), “The Tillers”. You must kill rats (greater than in reality, and meaner), spray fields with insecticides, stop attacks from thieving savages in the forests, water the vegetables on time, steal back stolen food etc.

Eventually, you have expanded your field and can grow food that can also give you a better reputation with different groups of beings. Then you can get or buy better equipment, food and medicine, pets and rideable mounts you can use also on sea and air, or open opportunities to walk in groups with other players in special halls, castles, caves and dungeons where you together fight against particularly nasty and difficult monsters. The whole thing is a bit strained but no more than Robinson, The Farm and all sorts of idiotic reality.