HAGEN ETTER FERIEN

gardenandgem, Updated: 3 min read80 views
Hjemmehagen etter ferien kan  fremstå som en utfordring etter noen ukers fravær.

Har det regnet mye er det sneglegnag, overgrodd plen, mye ugress og råte. Har det vært tørt er garantert plantene i krukker noe pjuskete (selv om de har vært plassert i skyggen og muligens vannet ekstra), plantene har vokst lite, og noe har kanskje tatt varig skade av tørken.

Ingen tvil om at tørken har vært et problem i år. Et Katsuratre (også kalt Hjertetre eller Storhjertetre, Cercidiphyllum japonicum),  i Oslo hagen vår står nesten helt uten blader etter den tørre sommeren. Andre planter er bare strantne og usle.

Noen vekster sturer og har muligens ikke fått den beste plassen, fått det beste stellet, eller “jeg burde ha” eller “skulle ha gjort” blablabla..

De fleste er veldig flink til å bebreide seg selv om noe går galt. Det er liv som skal leves også, slik at du skal passe på at ikke følelsen av å ikke ha gjort nok ødelegger godfølelsen din av å være ute i hagen.

Klipp plenen og fjern høyt gress/ugress som det første du gjør.

Frisk opp med en flott krukke med sprudlende vekster i. Det trenger ikke å være blomstrende planter? Et vakkert prydgress i krukke eller en lekker liten eviggrønn busk kan være både mere lettstelt og se mere elegant ut, spesielt nå når planter skal tolerere vekslende ruskevær på sensommeren.

Fjern eller skjær tilbake ting som er skadet av tørke eller råte. Vann grundig om nødvendig.

Ikke gjødsle nå så sent på sommeren, men legg gjerne jord eller bark på toppen av gjennomvannet jord rundt busker og planter. Rydd litt generelt opp, og så kan du grille gode pølser på terrassen. :-)
Ikke mange blader igjen på katsuratreet.
Ikke mange blader igjen på katsuratreet.

THE GARDEN AFTER THE SUMMER HOLIDAY

The home garden after the summer holidays may seem like a challenge after a few weeks absence.

If it has rained a lot, the garden are full of snails and slugs, the lawn are overgrown, and there are lots of weeds and rot. If it has been dry I can guarantee that the plants in containers are somewhat disheveled (although they have been placed in the shade and possibly got additional water). The plants around in the garden hasn’t grown much and some of them has possibly been permanently damaged by the drought.

No doubt that the drought has been a problem this year. A Katsura tree (Cercidiphyllum japonicum), in our Oslo garden is almost completely without leaves after the dry summer. Other plants are just miserable and paltry.

Some plants are moping and may not have been the best place, got the best care and you are possibly blaming yourself “I should have” or “should have done” blablabla .. But there is a life to be lived as well, so you should make sure that the feeling of not having done enough in the garden takes away your pleasure of being outside in the garden.

Mow the lawn and remove tall grass / weeds as the first thing you do.

Freshen up with a container of sparkling plants. Must it really be flowering plants? A beautiful ornamental grass in a nice container or a dainty evergreen shrub can be both more easy to care for and look more elegant, especially now that the plants must tolerate alternating rough weather in late summer.

Remove or cut back things that are damaged by drought or rot. Water thoroughly where necessary, and do not fertilize so late in the summer. Feel free to top up with compost or bark on top of the soil around shrubs and plants. Tidy up in general, and then you can barbecue some tasty sausages on the terrace. :-)

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.