SLIK LAGER DU HALLOWEENGRESSKAR

gardenandgem, Updated: 4 min read267 views
Jeg vet at mange avskyr høytider som Halloween fordi de mener at det bare er en inntektskilde for handelsstanden. Klart det er inntektskilde, men jeg er totalt uenig i at vi derfor ikke skal feire disse merkedagene.

I utgangspunktet så er alle feiringer den beste unnskyldningen til å samle venner og eller familie og kose seg. For de fleste er argumentet at det koster penger. Men det er et valg. Du kommer veldig langt med litt mat og godvilje til å legge energi og krefter i en feiring. Du kommer helt i mål faktisk. Og maten kan alle spleise på.

Halloween er en spesiell høytid for oss som er glade i å dyrke og plante. Den er egentlig vår!

Høytiden kommer opprinnelig fra keltisk kultur hvor det var en feiring av at innhøstningen og forberedelse til vinteren. Kelterne trodde at 31 oktober var dagen hvor skillet mellom de dødes og de levendes verden nesten ble borte, og de syke og døde gled inn til de levende, for å ødelegge, spre sykdom og skade avlinger.

Huskeliste når du skal lage gresskarlykt:
 • Et gresskar som helst står litt stødig.
 • En brødkniv, isskje til å skrape ut innmat med, liten skarp kniv, stor skarp kniv, skjærefjel. (Det finnes også små smalbladete gresskarsager som sikkert er de beste redskapene for dette).
 • Telys, eller om du skal sette elektrisk lys inne i gresskaret, kan det være lurt å lage hullet til lokk i bunnen slik at du får ledning og lyskilde inn på en fin måte.
 • Skjær ut et lokk i toppen av gresskaret. NB, her er det tre ting du må huske på: 1) husk at du legger skjæret skrått slik at lokket ikke faller inn. 2) lag et lite hull i lokket slik at røyken fra lyset kommer ut. 3) Lokket må skjæres stort nok til at du kan komme til med hånden på innsiden av gresskaret.
 • Skrap ut gresskaret til veggene er ca 2 cm tykt. Det gjør det mye lettere å skjære ut. men ikke skrap for tynt, det minsker gresskarets holdbarhet. Lag et mønster som du taper på eller stipler rundt med feks en strikkepinne eller en blyant. Ikke bruk vannfast tusj!
 • Skjær forsiktig ut mønsteret. Skjærer du feil, så kan du lappe med tannpirkere som du stikker inn i gresskarkjøttet.

Linker: http://www.halloweenhistory.org/, Halloween pumpkins

Gresskar_10

HALLOWEEN PUMPKIN 

I know many people hate holidays like Halloween because they believe that there is only one source of income for the shopkeepers. Sure it’s the source of income, but I totally disagree that we should not celebrate on these terms.

Basically I mean that all celebrations are the best excuses to gather friends and or family and enjoy ourselves. For most people, the argument that such celebrations are expensive. But that is really your own choice. You get very far with some food and commitment to put energy and effort into a gathering. And no one will refuse to contribute money in common foods.

Halloween is a special holiday for us who love to cultivate and to plant.  The festival originated from the Celtic culture where there was a celebration of the harvest and preparation for winter. The Celts believed that 31 October was the day where the distinction between the dead and the living world was very thin, and the sick and dead slipped into the living, to destroy, spread disease and damage crops. 

To-Do List for making a pumpkin lantern:
 • A pumpkin who remain stable on a flat surface.
 • A bread knife, ice spoon to scrape out the seeds and some of the pumpkin meat, small sharp knife, large sharp knife. (You can buy a small narrow leaf pumpkin saw that surely are the best tools for this).
 • A candle, or if you are installing electric light inside the pumpkin, you may want to cut the hole to the lid in the bottom of the pumpkin, so you get the cable and light source into it in a nice way.
 • Cut a lid in the top of the pumpkin. NB, here are three things to be aware of: 1) Make sure that you put the knife-blade at an angle so that the lid keeps in place 2) Create a small hole in the lid so that the smoke from the candlelight can get out. 3) The lid must be cut large enough that you can reach your hand inside the pumpkin.
 • Scrape the inside of the pumpkin until the walls are about 2 cm thick. This makes it much easier to cut out your pattern. Do not scrape the walls too thin, that will decrease the pumpkins durability.
 • Create a pattern that you tape on or dashes around with eg. a knitting needle or a pencil. Do not use a waterproof marker!
 • Carefully cut out the pattern. If you cut wrong, you can patch it up with toothpicks that you stick into the pumpkin flesh.

Since I’m moving in a few weeks and for that reason are renovating the house,  clean, and not to mention throwing whatever 6 people have managed to gather in 16 years, I reblogged this post from October 24th 2013.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.