HØSTSTELL AV PLEN

gardenandgem, Updated: 2 min read678 views
Hvis du følger disse punktene med litt høststell av plenen, og foretar en liten innsats til våren også, kan jeg garantere deg at plenen vil se mye bedre ut neste sommer.
  1. Klipp plenen på høyeste klippehøyde de siste gangene nå før den helt slutter å vokse. Da har plenen litt ekstra beskyttelse gjennom vinteren.
  2.  Rak plenen for løv med en finntannet løvrive. Mye løv kan tette for luftsirkulasjon og blir grobunn for sykdommer.
  3. Rak deretter hele plenen med en jernrake. Da drar du ut mye dødt som tetter for sirkulasjonen. NB: Dette gjelder en eldre, godt etablert plen.
  4. Der hvor plenen er ekstra kompakt, stikker du ca.10 cm dype hull med et greip. Vrikk et par ganger frem og tilbake på gaffelen før du trekker den opp og fortsetter videre. Du kan også kjøpe spesielle redskap for denne jobben.
  5. Hell ut toppdress (kjøpes i sekker, inneholder mere sand enn vanlig jord). Rak utover et ca. 5mm tykt lag , først med baksiden av raken, deretter på vanlig måte.

Plenen vil se stygg et par uker, men kommer seg raskt.

Rak opp løv fra plenen20_
Rak opp løv fra plenen 
 jernrive21_
Rak hele plenen med en jernrive. Da slipper du luft til og fjerner  mye mose og dødt organisk materiale som ‘tetter’ plenen.
Plenstell22_
Der hvor plenen virker ekstra tett, bruker du et greip, stikker 10 cm ned i jorden og ‘vrikker’ litt før du trekker den opp og fortsetter.
Plenstell toppdress23_
Spre ut toppdress i et ca. 5 mm tykt lag med en jernrive. Der du har ‘spiket’ rakes det jo litt ned i hullene og bidrar med porøs jord og næring.
AUTUMN LAWN CARE

Follow these points with autumn care of the lawn and make a little effort in the spring too, and I can guarantee you that your lawn will look much better next summer.

  1. Mow at the highest cutting height the last few times now before the lawn completely stops growing. Then the lawn has a little extra protection during the winter and doesn’t get overgrown with moss and weed.
  2. Rake up leaves with a lawn rake. Leaves can block air circulation and becomes a breeding ground for diseases.
  3. Rake then the entire lawn with a toothed garden rake. It will pull out lots of clotted organic material who seals for circulation.
  4. Where the lawn is extra compact, sticking to about 10 cm deep holes with a garden fork. Wiggle a few times back and forth on the fork before pulling it up and continue on. You can also buy special tools for this job.
  5. Spread out top-dress (purchased in bags, containing more sand than normal soil). An approx. 5 mm thick layer, first with the back of the rake, then the usual way.

The lawn will look bad a few weeks but will rehabilitate quickly.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.