HUSKELISTE FOR FEBRUAR

gardenandgem, Updated: 6 min read186 views
Hva må du gjøre i hagen denne måneden? Huskeliste for  hage og terasse:

Februar er en vanskelig måned for en hageinteressert i Skandinavia. I store deler er det frost og tele i bakken som gjør at arbeidsmengden i hagen er veldig begrenset.

Men, du kan begynne og så frø innendørs, såfremt du kan sette spirene lyst (helst med ekstra kunstig lys) og kjølig. Du må heller ikke glemme fuglene på denne tiden!

Plen:

Plenen kan du fortsatt ikke gjøre noe med. Høststell av plen du kan lese om her.  Unngå så mye som mulig slitasje på plenen nå i disse vintermånedene. Forbered deg på en økt når frost og sne slipper.

Roser:

Sørg for at de fortsatt er tildekket og at svært lange utstikkende rosegrener er kuttet inn med minst 2/3 for å unngå vind- og snøbrekk. Bilde av dette ser du i “Huskeliste for oktober”.

Oversikt og bilde av mange engelske roser finner du her om du vil planlegge nyinnkjøp.

Flerårige (stauder):

Sjekk at ikke tele har løftet røttene over jorden. Dekk da med ekstra jord, løv eller lignende til du får ordnet det på skikkelig vis når våren kommer.

Ettårige:

Frøkataloger, internett og en kopp te? Muligens har du mottatt de første frøene du har bestilt, og endel sorter kan med fordel såes så tidlig som i februar om du har tilgang på nok lys og en sval plassering av spirene.

Noen av frøene som du med fordel kan så i februar (om du har tilgang på veksthus eller kunstig belysning for småplantene):

  • Månedsjordbær kan såes nå. Da er du garantert at du får bær allerede i år selv om det vil bli  langt større avling neste år.
  • Pepperfrukter som paprika og chili må såes nå. De har lang utviklingstid og er varmekjære.
  • Tomater kan såes i slutten av februar.
  • Petunia, lobelia, sommergeorginer, gir rikest og lengst blomstring om de såes nå.
  • Toårige planter som du vil ha i blomstring første år, som stemorsblomst, busknellik og hagestokkrose.
Bærbusker:

Følg opp eventuelle snø- og vindbrekk. Blåbærbuskene kan med fordel dekkes med restene av juletreet. Det luner mot kald vintervind, og de har stor glede av surheten som barnålene avgir til jorden utover våren.

Grønnsakåker:

Frøkataloger, internett og en kopp te? Bor du veldig kystnært kan du muligens legge settepoteter for driving innendørs, og legge agryl eller plast over endel av åkeren for å varme opp jorden. Om du er optimist.

Frukttrær:

I slutten av februar bør du tenke på å beskjære eple, og pære. Jeg kommer tilbake til basisbeskjæring av frukttrær.

Busker:

Kan vente minst en måned.

Trær:

Skal du sage ned noen er det greit å gjøre det på vinteren da det er lettere å se hvordan helheten blir hvis du fjerner treet. Plant et nytt og mere egnet til vokseplass og omgivelser om det er mulig når våren kommer!

Krukker og containere:

Sørg for at de som ikke er frostsikre er tømt og plassert på et forsvarlig sted. De som tåler frost, og er beplantet, sørg for at de får vann for å unngå uttørking. Pakk gjerne strie rundt for å unngå mest mulig vind og frost. Legg treklosser under de  frostsikre krukkene for å hindre frostsprengning. Bor du i områder hvor det er mildt og mye vind bør du vanne containerene oftere nå.

Drivhus:

Er drivhuset ditt frostfritt, kan du kose deg. Du kan dyrke salat og noen urter. Du kan også så så mye frø du kan ønske hvis du har nok plass. Og ja, jeg er dypt misunnelig.

Februarjobber i hagen20_
Månedsjorbær. Den gule sorten blir ikke så lett tatt av fuglene som de røde.
Februarjobber i hagen21_
Friske månedsjordbær med vispet krem med vaniljefrø. Jeg savner sommer akkurat nå!
Februarjobber i hagen23_
Pakk inn sårbare planter som står i krukke.
Februarjobber i hagen24_
Gjennomgå frøkataloger og planlegg innkjøpene. Erteblomster egner seg veldig godt til til snittblomster. De står en stund, og de dufter deilig. Dette  er”Wiltshire Ripple”
Februarjobber i hagen25_
Rist av snø som legger seg på busker og trær. Noen eviggrønne som feks kristtorn og rhododendron har sprø greiner og ødelegges lett av snøfall.
Februarjobber i hagen26_
Bladene på rhododendronen er krøllet sammen for å beskytte seg mest mulig mot kulde og uttørking. Bladene glatter seg ut igjen ved mildvær og regn.
Februarjobber i hagen27_
Det føles som om det er lenge til våren..

 TO DO LIST FOR FEBRUARY

What do you do in the garden this month? To-Do List for garden and terrace:

February is a difficult month for gardening geeks in Scandinavia. In large parts, there is frost, snow and ice on the ground that makes the workload in the garden unfortunately very limited.

On the other hand, you can start to sow seeds indoors, provided you can put the seedlings under additional artificial light and cool. Do not forget the birds this month!

Lawn:

Not much to do.  Autumn care of the lawn can you read about here. Avoid as much as possible wear and tear on the lawn now in these winter months. The lawn can still do something.  Prepare for a work session when frost and snow finally leave.

Roses:

Make sure they are covered and that very long protruding rose branches are pruned back to at least 2/3 to avoid the wind and snow damage. Explanations on “To Do List for October“. Overview and image of many English roses can be found here if you want to plan new purchases.

Perennials:

Ensure that the frost has not lifted the roots over the soil. Cover with additional soil, leaves or similar until you get arranged it in the proper manner when spring arrives.

Annuals:

Seed catalogues, internet and a cup of tea? Perhaps you have received the first seeds you ordered, and some varieties can be advantageously sown as early as February if you have access to enough light and a cool positioning of seedlings.

Some of the seeds that you can advantageously so in February (if you have access to greenhouses or artificial lighting for seedlings):

  • Alpine strawberry seeds can be sown now. Then you are guaranteed that you get some berries already this year even though there will be far bigger crop next year.
  • Peppers and chillies must be sown now. They have a long development time and are thermophilic.
  • Tomatoes can be sown in late February.
  • Petunia, lobelia, summer dahlias, the richest and longest blooming if sown now.
  • Biennial plants that you want in bloom the first year, like pansy, carnation bush and garden hollyhock.
Berries:

Follow up any snow and windbreak. Blueberry bushes can be advantageously covered with the remains of the Christmas tree. It protects the bushes against the caprices of the cold winter wind, and they have the great pleasure of acidity from the needles into the ground during the spring.

Vegetables:

Seed catalogues, the Internet and a cup of tea? If you live very close to the southern parts of the coastline you can possibly start the growth of seed potatoes, and add Agryle or plastic over some of the ground to heat it up. If you are an optimist.

Fruit trees:

In late February, you should think about the pruning of apples and pears. I will be back on the subject of basic pruning of fruit trees.

Shrubs:

Can wait at least a month more.

Trees:

If you want to cut some trees down it is okay to do it in the winter when it is easier to see how the whole becomes before removing the tree. Plant a new and more suitable tree for the growing space and surroundings its placed in if possible when spring arrives!

Pots and containers:

Make sure the tender pots are drained and placed in a safe place. Those who can tolerate frost and with plants, make sure they get water to avoid dehydration. Pack or cover burlap around both the pot and the plant to avoid wind and frost. remember to put wooden blocks under the frost-resistant pots to prevent frost damage. If you live in areas where the climate is mild and windy you should water the plant containers more often now.

Greenhouse:

Is it frost-free, you can enjoy yourself. You can even grow lettuce and some herbs. You can also sow as many seeds as you like if you have enough room! And yes, I am bitterly envious!