HUSKELISTE FOR JANUAR

gardenandgem, Updated: 4 min read110 views
Hva må du gjøre i hagen denne måneden? Huskeliste for  hage og terasse:
Plen:

Plenen har det ok. Høststell av plen du kan lese om her.  Unngå så mye som mulig slitasje på plenen nå i disse vintermånedene. 

Roser:

Sørg for at de er tildekket og at svært lange utstikkende rosegrener er kuttet inn med minst 2/3 for å unngå vind- og snøbrekk. Bilde av dette ser du i “Huskeliste for oktober”.

Flerårige (stauder):

Sjekk at ikke tele har løftet røttene over jorden. Dekk da med ekstra jord, løv eller lignende til du får ordnet det på skikkelig vis når våren kommer.

Ettårige:

Frøkataloger, internett og en kopp te?

Bærbusker:

Følg opp eventuelle snø- og vindbrekk. Blåbærbuskene kan med fordel dekkes med restene av juletreet. Det luner mot kald vintervind, og de har stor glede av surheten som barnålene avgir til jorden utover våren.

Grønnsakåker:

Frøkataloger, internett og en kopp te?

Frukttrær:

Kan vente til februar for å unngå frostskader. NB! Siste frist for å beskjære drueranker. Det må gjøres nå! Se sommerbeskjæring av drueranke her. Vinterbeskjæring av vindrue er såpass omfattende, ikke fordi det er vanskelig, men det varierer med hvor gammel drueranken din er. Altfor kort beskrevet så skal alle fjorårets grener som står ut fra ledestammen, kuttes tilbake til to eller tre knopper, og hovedstammen kuttes tilbake til “fornuftig” lengde.

Busker:

Kan vente minst en måned, mulig to.

Trær:

Skal du sage ned noen er det greit å gjøre det på vinteren da det er lettere å se hvordan helheten blir hvis du fjerner treet. Plant et nytt og mere egnet til vokseplass og omgivelser om det er mulig når våren kommer!

Krukker og containere:

Sørg for at de som ikke er frostsikre er tømt og plassert på et forsvarlig sted. De som tåler frost, og er beplantet, sørg for at de får vann for å unngå uttørking. Pakk gjerne strie rundt for å unngå mest mulig vind og frost. Legg treklosser under de  frostsikre krukkene for å hindre frostsprengning.

Drivhus:

Er det frostfritt, kan du kose deg. Du kan til og med dyrke salat og noen urter. Din heldiggris!

Januarhagen 21_
Tråkk ikke på frossent gress! Plenen er nokså sart på vinteren.
Januarhagen 22_
Dekk de  sarteste rosene med løv, strie eller granbar. Du vil ikke angre når sommeren kommer!
Januarhagen 24_
Heuchera, Alunrot, bildet att på Gaare i desember.
Januarhagen 25_
Ettårige, nå er det bare å glede seg til alle de vakre blomstene. Solsikke “Velvet Queen” fra i fjor.
Januarhagen 26_
Blåbærbusker kan gjerne dekkes med granbar nå. De elsker det sure miljøet som granbar gir. Dessuten luner baret mot iskald vintervind og en nådeløs vintersol.
Januarhagen 27_
Ikke glem å sette de frostsikre utekrukkene på klosser på vinteren for å hindre frostspregning.
Januarhagen 28_
Vi som ikke er så heldige å ha frostfrie drivhus får bare gå en tur.

TO DO LIST FOR JANUARY

What do you do in the garden this month? To-Do List for garden and terrace:
Lawn:

Not much to do.  Autumn care of the lawn can you read about here. Avoid as much as possible wear and tear on the lawn now in these winter months.

Roses:

Make sure they are covered and that very long protruding rose branches are pruned back to at least 2/3 to avoid the wind and snow damage. Explanations on “To-Do List for October“.

Perennials:

Ensure that the frost has not lifted the roots over the soil. Cover with additional soil, leaves or similar until you get arranged it in the proper manner when spring arrives.

Annuals:

Seed catalogues, the internet and a cup of tea?

Berries:

Follow up any snow and windbreak. Blueberry bushes can be advantageously covered with the remains of the Christmas tree. It protects the bushes against the caprices of the cold winter wind, and they have the great pleasure of acidity from the needles into the ground during the spring.

Vegetables:

Seed catalogues, the Internet and a cup of tea?

Fruit trees:

Pruning can wait until February to avoid frost damage. Note! Grapevines, pruning must be done now! See the summer trimming of grapes here. Winter Pruning grape is rather extensive, not because it’s difficult, but it varies with how old grapevine is. Briefly described, all last year’s branches that protrude from the lead stem, are cut back to two or three buds, and the main stem is cut back to a reasonable length.

Shrubs:

Can wait at least a month, possibly two.

Trees:

If you cut down some it is okay to do it in the winter when it is easier to see how the whole becomes before removing the tree. Plant a new and more suitable tree for the growing space and surroundings it’s placed in if possible when spring arrives!

Pots and containers:

Make sure the tender pots are drained and placed in a safe place. Those who can tolerate frost and with plants, make sure they get water to avoid dehydration. Pack or cover burlap around both the pot and the plant to avoid wind and frost. remember to put wooden blocks under the frost-resistant pots to prevent frost damage.

Greenhouse:

If the greenhouse is kept frost-free, you can enjoy yourself. You can even grow lettuce and some herbs. You lucky bastard!