HUSKELISTE FOR MAI

gardenandgem, Updated: 10 min read373 views

Hva må du gjøre i hagen denne måneden? Huskeliste for  hage og terasse:

Det beste for  hagesommeren din som helhet, er  at du steller litt ekstra i hagen i disse månedene. Det kan fortsatt komme skarpe frostnetter som kan ødelegge mye for deg, så vær obs om det blir kaldt, og du har sarte vekster stående ute. Ta de inn over natten, eller sleng et syntetisk pledd eller agrylduk over de.

Ikke glem fuglene, eggleggingen har startet, og ekstra mat er fortsatt kjærkomment! Dessuten hjelper fuglene til med å holde mengden skadeinsekter i hagen nede, slik at dette er bra både for fuglene og deg.

Plen:

Raking, gjødsling og eventuell kalking er forhåpentligvis utført. Gjødslingen kan du fortsatt gjøre på en fuktig dag for å unngå gjødselsviing. Her kan du lese om vårstell av plen.   Juster bladene på gressklipperen så høyt som mulig de første gangene du klipper, slik at gresset får et forsprang på mose og ugress. Du kan også fjerne løvetann og annet rotugress med en spiss, smal spade nå hvis det betyr mye for deg å ha en perfekt plen.

Roser:

Det er stort sett trygt å foreta vårbeskjæringen på rosene nå, selv lenger nord og i innlandet.

Hvis du ikke allerede har gjort det, legg en 10 l bøtte med kompostjord, kugjødselkompost, eller tilsvarende rundt rosen. Det holder ugresset nede, det holder mye bedre på fuktigheten, og det gir godt med næring til rosen. Dette er den enkleste og beste oppskriften til en sunn og frodig roseplante. NB: Vann jorden grundig slik at den er gjennomfuktet før du legger på komposten!

Det er fortsatt en flott tid å plante barrotsplanter og potteroser. MEN nå når været er varmere er det viktig å følge opp med vanning etter varme og vindete dager. Hvordan du planter roser kan du ser her. Pass alltid på at du fjerner døde grener og kvister. Brenn eller kast disse for å unngå så mye som mulig sykdom på rosene dine.

Flerårige (stauder):

Har du ikke ryddet blant staudene dine, så er det viktig å ta en liten økt nå, men pass på at ikke sarte nye skudd blir skadet av arbeidet. Her kan du se hvordan jeg gjør rydding i staudebedet. På en regnfull dag er det viktig at du får gjødslet litt også. Om du har overgrodde stauder (det kan du lett se på at planten dør ut i midten, og at nye skudd for det aller meste vokser i ytterkant av rotklumpen), så er det litt sent å dele staudeklumpene nå, iallefall på Østlandet. Det vil skade dette års blomstring for mye. Da er det bedre at du legger litt kompost rundt og oppå rotklumpen, og heller deler de senhøstes eller tidlig vår.

Hvis primulaene er ferdig med å blomstre der du bor, kan du dele opp de gamle tuene mens du husker de forskjellige blomsterfargene. Men ikke glem at de nyoppdelte tuene trenger å vannes flere  ganger de neste ukene.  Fjern gjerne både blomsterstengler og endel blader i dette arbeidet. Det gjør det lettere for primulaplanten å etablere seg på nytt.

Det er også en flott tid å plante både barrotsstauder og andre stauder på. Mulch gjerne med kompost, bark, eller frisk jord rundt de nye plantene for å beholde fuktigheten i jorden bedre, og for å hindre ugress. Vann godt!

Nå kommer brunskogsneglene for fullt, så pass på hostaskuddene, kantkonvallene, nyplantede blomsterplanter og andre sarte nye skudd slik at de ikke øyeblikkelig blir spist av grådige snegler!

Ettårige:

På Østlandet kan du nå snart plante ut sommerplantene dine. Jeg ville ha ventet med planter som gazania, zinnia, georginer, petunia og surfina.  Alle disse sturer lenge hvis de blir utsatt for veldig kjølig vær.  Blomstererter, ringblomster, blomkarse og andre hardføre ettårige kan du i midten av måneden så direkte på vokseplassen.

Bærbusker:

Forhåpentligvis husket du å beskjære bærbuskene i april. Hvis ikke så er det såpass viktig å få gjort det at jeg ville ha gjort det nå. Fjern svake, utoverhengende, kryssende grener, død ved og grener eldre enn 4-5 år.  Bringebæråkeren må også ryddes nå.  Solbær- og ripsbær-buskene dine kan også beskjæres nå. Jordbæråkeren kan også med fordel få vårstellet sitt nå. Bærbuskene kan du godt gi litt ekstra gjødsel, men vær forsiktig med gjødslingen på jordbærene.

Hold ugresset nede rundt bringebærene. Ugress tar fuktighet, næring og øker faren for sykdom og sopp.

Også her er det beste du kan gjøre er å mulche med kompost eller tilsvarende i et tykt lag rundt røttene.

Grønnsakåker:

Spa opp , fjern rotugress, gjødsle og bland inn organisk material og rak til grønnsakåkeren din om du ikke har gjort det. Poteter og løk kan settes nå, samme med purre, salat reddiker osv.

Ikke plant ut urtene dine før i midten av mail. Og pass opp for snegler da de elsker feks. koriander!

Plukksalat er flott å “breiså” ute, eller plant ut de du har. Plukksalat synes jeg er et langt bedre alternativ en hodesalat i hagen. Plukksalatblader kan du plukke over et langt tidsrom, fremfor at en hel del salathoder går i komposten siden du ikke får spist opp alle salathodene som blir ferdig over et relativt kort tidsrom. Hvis du liker hodesalat best, sørg for å så de tett slik at du kan tynne radene ved å plukke ut noen blader til maten din underveis.

Rabarbraen må du huske og gjødsle da den er en bladgrønnsak som trenger god jord og gjødsel siden vi bruker hele stilken. Dra ut blomsterstilken om blomstringen har startet!
Frukttrær:

Forutsetter at beskjæring er utført på frukttrærne. Det er litt sent nå. Du kan fortsatt fjerne skadede og sykdomsbefengte grener. Gjødsling kan fortsatt utføres. Følg anvisningen på pakken da det er store variasjoner fra gjødseltype til gjødseltype.

Busker:

IKKE beskjær vårblomstrende busker før etter blomstring. Men beskjær gjerne Sibirkornell og eventuell selje, pil ol. nå.

Sommerfuglbusken kan du også beskjære nå i mai. Det er først ved disse tider du kan se hva som egentlig har overlevd, og du utsetter ikke frisk ved for frostskader med for tidlig tilbakeskjæring.

Mulch med kompost rundt røttene for å holde ugresset nede, tilføre næring og holde på fuktighet rundt planten.

Trær:

Det er et flott tidspunkt for planting av trær nå. Gjødsle og følg anvisningen på pakken da det er store variasjoner fra gjødseltype til gjødseltype. Vann minst en gang hver uke den neste måneden.

-Grav et hull som er dobbelt så stort som rotklumpen til treet. Tøm litt god jord i bunnen, gjerne litt beinmel også. Sett treet ned i hullet, juster dybden slik at treet står like dypt i jorden som det tidligere har stått. -Fyll halveis opp med jord. Vann godt. Juster om nødvendig slik at treet står helt rett. Sett gjerne ned en stokk som kan støtte treet slik at det får satt seg godt og de små, nye hvite røttene ikke blir nøkket over i en vindkule. Fest treet til stokken med noe elastisk, som en bit av en gammel nylonstrømpe (ikke kjempestilig, men veldig bra for oppbinding av trær). Fyll opp med jord. Tråkk forsiktig fast jorden rundt treet slik at det sitter godt.Vann igjen.

Krukker og containere:

De fleste setter ut  flotte krukker med sesongens planter og blomsterløk nå. Ikke glem at planter i krukker trenger langt mere vann enn de som står med tærne i bakken. Pass på for kalde netter om du har sarte blomster i krukkene. Hvordan du planter i krukker kan du se her.

Løk-og knollplanter

Pass på at du gjødselvanner/gjødsler krokus, påskeliljer og lignende du plantet ut i fjor høst. Det vil gjøre at de får lagret mere næring til neste års blomsterproduksjon.

Ikke klipp ned blader og gress fra løken, men la det visne ned naturlig. Det er løkens måte å samle næring til neste år på. Fjern avblomstrede blomsterstander.

Vann gjerne påske og pinseliljer.

Sommerblomstrende løk og knollplanter som georginer, gladiolus og canna ville jeg ikke ha satt ut før tidligst i midten av mai..

Huskeliste_mai_froeplanter_
Frøsådde planter kan etterhvert settes ut. Ryllik (i forkant), har jeg nå plantet ut siden det er en såpass hardfør plante.
Huskeliste_mai_mulchroser_
Mulch rosene med et godt lag kugjødselkompost eller lignende. Det holder på fuktigheten, tilfører næring og hindrer ugresset.
Huskeliste_mai_narcissus_erlicheer_
Ikke glem vårblomstrende løk og knoller nå. Vann med gjødselvann og plukk av visnede blomster for å skape så optimal blomstring neste år som mulig. Dette er Narcissus “Erlicheer”.
Huskeliste_mai_primula_
Primulaplantene kan du dele straks etter blomstringen er ferdig. Da husker du kanskje hvilke farger de forskjellige har?
Huskeliste_mai_spirea_
Påminnelse: IKKE beskjær eller klipp vårblomstrende busker nå. Da klipper du vekk knoppene. Her Balkanspirea.
What do you do in the garden this month? To-do list for garden and terrace:

The best thing for your summer garden as a whole is that you make a  little extra effort in the garden during the spring months. There may be sharp frosts that can ruin a lot for you, so beware if it gets cold and you have delicate plants outside. Carrie them inside overnight, or throw a synthetic blanket or garden fleece over them.

Do not forget the birds, hatching has started, and extra food is still welcome! The birds will also help you to keep the number of harmful insects in the garden down, so this is good for both the birds and you.

Lawn:

Raking and fertilizing of the lawn is hopefully done. Fertilize on a rainy day to avoid your plant getting scorched by the fertilizer.  Adjust the blades of the mower as high as possible the first few times you mow, so the grass gets a head start on moss and weeds.

Roses:

It is generally safe to do the spring pruning of the roses now, even farther north and inland. If you have not already done so, add a good 10-litre bucket of compost or similar around the rose. It keeps the weeds down, it keeps the moisture better, and it provides plenty of nutrients to the rose. This is the easiest and best recipe for a healthy and vigorous rose plant. NB: Water the soil thoroughly so that it is soaked before adding the compost!

There is still a great time to plant bare-root and potted roses. But now when the weather is warmer it is important to follow up with watering on the warmer days. How do you plant roses you can see here. Always make sure to remove dead branches and twigs. Incinerate or dispose of them to avoid as much as possible of diseases on your roses.

Perennials:

If you haven’t weeded and tidied up among your perennials, you need to do it now. But make sure not to damage tender new shoots.  On a rainy day, you must fertilize too.  

If the primulas are finished blooming where you live, you can split up the old tufts. But remember that the divided tufts need to be watered several times over the next weeks. Remove both flower stems and some leaves in this work. It makes it easier for the primulas to establish themselves again.

It’s also a great time to plant both bare-root perennials and other perennials. Mulch preferably with compost, bark, or fresh soil around the new plants to retain moisture in the soil better, and to prevent weeds. Water well!

The  Iberia snails are here now, so make sure that you monitor the hostas, newly planted flowering plants and other tender new shoots so they are not immediately eaten by greedy slugs!

Annuals:

You can soon plant your annuals outside. I would have waited with plants such as Gazania, zinnias, dahlias and petunias (also surfinas). All these will be moping for a long time if they are exposed to very cold weather. In the middle of the month, you can sow Sweet peas and Nasturtiums directly in the ground.

Berries and fruits:

Hopefully, you remembered to prune the soft fruit bushes in April. If not, you have to do it as fast as possible. Remove weak, overhanging, crossing branches, dead wood and branches older than 4-5 years.  Also, the raspberry field must be cleared now.  Currants and currants bushes can also be pruned now. The strawberries can also benefit from getting a spring count here now. Soft fruits benefit well from a little extra fertilizer, but be very careful with the fertilization of strawberries.

Keep weeds down around the raspberries. Weeds take moisture, and vitamins and increase the risk of diseases and fungus. The best you can do is to mulch with compost or equivalent in a thick layer around the roots.

Vegetable field:

Dig up, remove the weed, fertilize and mix in organic material and rake your vegetable patch off if you haven’t done so. Potatoes and onions should be in the ground now,  same with leek, lettuce radishes, etc. Do not plant your herbs outside until mid-May.  And watch out for snails because they love cilantro! Leaf Salad is great to sow outside because you can harvest leaves over a long time. Don’t forget to fertilize your rhubarb because it is a leaf vegetable that needs good soil and fertilizer since we use most of the new growth. Remove the flower stem if the rhubarb has started to bloom. 

Fruit trees:

I assume that the pruning is performed on fruit trees. It’s a bit too late now. But you can still remove damaged and diseased branches. Fertilize if you haven’t done it.  Follow the package directions. 

Shrubs:

Do NOT prune spring-flowering shrubs until after flowering. But shrubs like dogwood and willow, now. The butterfly bush can also be pruned now in May. It is only at these times you can see what has survived, and you do not expose fresh wood to frostbite with premature cutting back. Mulch with compost around the roots to keep the weeds down, nourish and keep the humidity around the plant.

Trees:

It’s a great time for planting new trees now. Water at least once every week for the next month. Fertilize older trees. Follow the user instructions on the package. 

Pots and containers:

Most people put out beautiful containers with seasonal plants and bulbs now. Do not forget that container plants need far more water than those with their toes in the ground. Be aware of cold spells if you have delicate flowers in your containers. You can see  How to plant in containers here.

Bulbs and tuber plants:

Use a liquid fertilizer on the crocus, daffodils, etc. you planted last fall. It will make sure they get to store more food for next year’s flower production. Do not cut the leaves and grass from the bulbs, but let it fade down naturally. It is the bulbs way to gather nourishment for next year. Remove faded flowers.

Wait a couple of weeks more before you plant summer flowering bulbs and tubers such as dahlias, gladiolus and canna outside.