HVA ER KLATREROSER?

gardenandgem, Updated: 3 min read174 views
Det som er helt sikkert er at selv om det heter klatreroser, så klatrer de overhodet ikke.

Klatreroser har så lange skudd og greiner at de ikke greier å holde seg oppreist av seg selv, men trenger støtte og oppbinding. Derfor egner de seg godt i espalier, ved vegger eller ved stolper.

Det finnes både engangsblomstrende (sommerblomstrende) og remonterende (gjenblomstrende) klatreroser. “Flammentanz” og “Polstjarnan” er engangsblomstrende, mens “Symphatie” og “Coral Dawn” er remonterende klatreroser. Innenfor typebestemmelsen klatreroser skiller også noen på en type som kalles “Ramblers”. De har svakere og mere føyelige greiner, er sterktvoksende og blir ofte høyere enn klatrerosene, har mindre blomster i store klaser og de fleste er ikke remonterende som feks sorten “Albertine”.

Beskjæring av klatreroser:
 • De første årene trenger klatrerosen så lite beskjæring som mulig. Fjern døde,svake og skadede greiner.
 • Remonterende (gjenblomstrende) roser som “Symphatie”, “New Dawn”, “Coral Dawn”, “Leverkusen” blomstrer på årsskudd. Derfor må du sørge for å få nye, kraftige skudd fra grunnen. Det gjør du ved å beskjære gamle grener tilbake for å gi plass til nye.
 • Enkelte årsskudd som blir kjempelange, må du klippe et stykke tilbake for å få tilfredstillende forgrening også på nederste del av årsskuddet.
Årlig stell av klatreroser:
 • Hver vår må de minst få 15-20 l hver av kugjødselkompost kompost eller lignende som du forsiktig mulcher inn i overflaten rundt rosen.
 • Du kan med fordel overgjødsle med hønsegjødsel, Blåkorn, Algumin eller lignende et par ganger også. Heller lite men flere ganger.
 • En god huskeregel er å aldri gjødsle rosene etter juni. Dette for å sikre en så god avmodning av greinene som mulig før høst og frost kommer.
 • Når frosten har “satt seg” i bakken, dekk de nederste 15-20 cm med kugjødselkompost. Dette hindrer rosen din å fryse helt tilbake hvis det blir en voldsom kald og langvarig vinter.
 • Vann grundig ved langvarig tørke.
 • Følg opp veksten av rosen med jevne mellomrom og bind inn “løse” grener.
 • Dekk gjerne rosen til på vinteren med strie eller granbar.

Slik planter du roser, ]vil du lage deg et rosebed?engangsblomstrende roserbeskjæring av roser], valg av roser.

Hva er klatreroser22_
Klatreroser trenger oppbinding hele veien skal de føye seg greit til espaliet.
Rosa 'Schneewaltzer' Hva er klatreroser23_
Rosa ‘Schneewaltzer’ på vinteren. Denne planten er på dette bildet to år gammel.
Hva er klatreroser "Coral Dawn" 24_
Det minst imponerende med “Coral Dawn” er fargen.. Rosen er plassert på nordvest siden av huset, den står oppå en bjørkerot, og den greier seg fint. Den får blanke mørkegrønne blader som er svært sykdomsresistente.
Hva er klatreroser25_
Her er den samme “Coral Dawn” pakket inn for vinteren.
Årsskudd på den samme planten_26
Årsskudd på den samme planten. Disse er det viktig og forsiktig binde inn slik at de blir lirket i riktig retning.
"New Dawn" er også en flott klatrerose. Blek rosa, med mørkegrønne sykdoms resistente blader.
“New Dawn” er også en flott klatrerose. Blek rosa, med mørkegrønne sykdoms-resistente blader.

CLIMBING ROSES

It’s certain that although it’s called climbing roses, they really don’t climb at all.

Climbing roses grow so long shoots and branches that they can not hold themselves upright by itself but needs support and tie-up. Therefore they fit well to espaliers, by walls or pillars.

There are both single flowering (summer flowering) and reassembling (re-blooming) climbing roses. “Flammentanz” and “Polstjarnan” is even thriving, while “Symphatie” and “Coral Dawn” is reassembled climbing roses. Within the type of provision climbing roses differ some on a type called “Ramblers”. They have weaker and more pliable branches, is growing rapidly and is often higher than climbing roses, the flowers in the cluster, they are somewhat smaller, and most don’t repeat their flower as eg cultivar “Albertine”.

Pruning of climbing roses:
 • The first year requires climbing rose as little trimming as possible. Remove dead, weak and damaged branches.
 • Re-blooming roses “Symphatie”, “New Dawn”, “Coral Dawn” and “Leverkusen” blooms on annual shoots. Therefore, be sure to get new, powerful shots from the ground. It is best done by pruning old branches back to make room for new ones.
 • If some annual shoots get very long, cut them somewhat back to get satisfactory branching also on the lower part of the annual shot.
Annual care of the climbing roses:
 • Every spring the rose plant must get about 15-20l cow manure, compost or similar gently mulched into the surface around the rose.
 • You should also fertilize with chicken manure, Blåkorn, Algumin or similar a few times. Rather a small amount but several times during spring.
 • A good rule of thumb in Scandinavia is to never fertilize roses after June. This is to ensure a good maturation as possible of the branches before frost arrives.
 • When the frost is set in the ground, pour 15-20 cm with cow manure compost around the lower stems of the rose plant. This prevents your rose to freeze to death if it becomes a fierce cold and long winter.
 • Water thoroughly by prolonged drought.
 • Follow up the growth of the rose regularly and tie in loose branches.
 • Cover the rose in the winter with burlap or pine needles.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.