HVA GJØR DU MED FROSTSKADER?

gardenandgem, Updated: 3 min read299 views
I år har det vært lite frostskader på plantene mine (vinteren 2013-14). Men i fjor var det forferdelig, og jeg mistet flere, både eldre vel etablerte og nye eviggrønne til den lange kulde, tele-perioden.

På noen måter innebærer jo døde planter og busker nye muligheter, men på andre måter så setter det en litt planlagt hage tilbake. Spesielt hvis det er større busker og trær som ofte gir form, kanskje skjermer og bidrar til den helhetlige karakteren til hagen.

Planter koster penger, slik at hvis du kan redde de som er delvis skadd kan det være verdt å prøve.

Men hva kan du gjøre med frostskader?
  • Forebygge: Dekke sårbare eviggrønne med granbar, strie eller annet slik at de ikke blir så utsatt for uttørrende vind og sol mens røttene er frosset fast nede i bakken. Plantene bør være dekket i vintermånedene, spesielt viktig er ettervinteren.
  • Vanne kraftig gjentatte ganger med lunkent til varmt vann for å smelte telen og tilføre fuktighet til røttene på tidlig vår. Dette er tungvint og krever mengder med vann men er mulig hvis det er en kjær plante/busk.
  • Følg opp plantene og sjekk om baret virket litt blekere grønt og greinene mindre spenstige. Ofte ser du ikke frostskadene før det er for sent. Spesielt på eviggrønne blir ikke baret gult før lenge etter at røttene har sluttet å oppta vann.
  • Du kan klippe tilbake busken, slik at den ikke har så stor bladmasse å tilføre vann og næring til. Dette gjelder delvis frostskadede vekster som du ser har litt mindre og misdannede blader og tørre knopper videre opp på grenene.  Da kan det redde planten hvis du klipper vekk det meste av det skadde.
  • Vær forsiktig med gjødslingen! Og unngå å gjødsle sent på sommeren. Da rekker ikke plantenes nye skuddvekst å avmodne, dvs de rekker ikke å bli treete i veden. Grønne sarte skudd er det første som blir skadd av frost.
Frostdamage_5_
Å dekke til rhododendron med granbar er veldig bra. Baret skygger, skjermer og luner. Dessuten gjør barnålene jorden sur (rhododendron er en surjordsplante).
Frostdamage_4_
Jeg mistet denne kjeglegranen som har stått i hagen lenge før vi flyttet inn i huset og hagen i Oslo.
Frostdamage_1_
Her ser du tydelig hva som er frostskadd og hva som er friskt. Skjær tilbake til et utovervendende skudd. Ofte kan det komme noen blader oppover delvis frosne grener. Det gjør at planten går en sakte død i møte ved at den sliter seg ut på å sette blader på grener som allikevel vil dø.
Frostdamage_2
Fjern bar/grener som er gult og i ferd med å tørke inn så snart du ser at planten er skadet.
Frostdamage_6_
Dette er fra sommeren 2013 hvor all den ville blåbærlyngen var frosset vekk. Triste greier..

HOW DO YOU HANDLE FROSTDAMAGE?

This year there hasn’t been much frost damage on my plants (winter 2013-14). But last year was terrible, and I lost several, both older well-established shrubs and plants and new evergreens to the long cold, frost.

In some ways involves dead plants and shrubs new possibilities, but in other ways, it sets a somewhat planned garden back. Especially if it is larger shrubs and trees that often shapes, perhaps screens and contributes to the overall character of the garden.

Plants are expensive, so if you can save plants and shrubs that are partially damaged, it may be worth trying.

But how can you handle or prevent frost damage?
  • Cover vulnerable evergreen with spruce branches, burlap or similar so they are not so prone to drying wind and sun while the roots are frozen in the ground. The plants should be covered in the winter months, especially important for the winter months after Christmas. That is the most important prevention you can do.
  • Water repeatedly with lukewarm water to melt the ice in the ground (difficult, but not impossible) and add moisture to the roots in early spring.
  • Follow up the plants and check if the evergreens look a little paler green and branches less resilient. You often can’t see frost damage before it is too late. Especially because evergreens don’t appear yellow until a long time after the roots have ceased to absorb water.
  • You can cut back the bush so that it does not have as big leaf mass to supply water and nutrients to. This is for plants and shrubs that are only partly frost damaged. You can often see smaller and misshapen leaves and dry buds further up the branches. It can save the plant if you cut away most of the injured branches to save the plants energy to fresh buds.
  • Be careful with the fertilization! And avoid fertilizing late in the summer. What happens then are that the plants can’t manage to mature the new growth before winter. Green tender shoots are the first to be injured by frost. And the plant has wasted a lot of energy.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *