HVOR TETT SKAL DU PLANTE SOMMERPLANTENE?

gardenandgem, Updated: 2 min read146 views
I en hage planter du kanskje 10-15 planter per kvadratmeter, mens det i en vill eng kan være flere hundre planter på en kvadratmeter.

Dette er noe vi må huske på når vi vil bestemme utrykket på hagen/bedet/krukken som skal beplantes. I et bed ser du som oftest noe bar jord, mens i ute i naturen ser du sjeldent bare flekker.

Jeg planter som oftest altfor tett. Dette er en lei uvane når det gjeldet busker, roser og trær, men det trenger ikke være så dumt med ettårige og flerårige planter.

Du sparer for det første endel ugressluking, dessuten så støtter ofte plantene opp hverandre slik at ikke ting “velter” i regn og vind. Mikroklimaet blir også bedre.

På den negative siden øker konkurransen om næring, vann, og  lys til mindre planter, slik at det kan være lurt å gi ekstra næringsoppløsning eller gjødsle og vanne ekstra om du planter tett. Hvor du planter de høyeste plantene er også viktig. Pass alltid på at de høyeste plantene blir plassert i bakkant, (eller lengst mot nord), slik at de skygger minst mulig for de lavere plantene.

“Engen” ovenfor og førstebildet under denne teksten er laget av Vei- og parkforvaltning, Bymiljøetaten i Oslo kommune. Dette er imponerende og inspirerende! (Se også her)

eng_nationaltheatret20_
Her er det nokså mange planter per kvadratmeter, men det ser fortsatt ut som om de fleste trives!
kløvereng21_
Hyggelig lav scandinavisk blomstereng. Ikke tråkk barfot på alle humlene som befinner seg i en slik eng!
hvitveis22_
Jeg lengter etter vår og hvitveis!

HOW DENSE SHOULD YOU PLANT THE ANNUALS?

In a garden, you normally plant perhaps 10-15 plants per. a square meter, while in a wild meadow there can be several hundred plants on a square meter.

This is something we should remember when we want to determine the expression of the garden/flower bed/pot to be planted. In a flowerbed, you usually have some bare soil, whereas in the wild you will rarely see bare patches.
I  usually dig down the plants too tightly together. This is a bad habit when it comes to shrubs, roses and trees, but it necessarily isn’t so silly with annuals and perennials. First, you save some weeding, and plants support each other so that it doesn’t  “tips over” from rain and wind. The micro-climate will also be improved.

On the negative side, the competition for nutrients, water and light to smaller plants will increase, so you may want to provide the additional nutrient solution or fertilizer and water some more if you plant closely. Where you plant they tallest plants are also important. Always ensure that the highest plants are located to the rear (or farthest north), so that shade as little as possible for the smaller plants.

The”Flower meadow” on the top and the flowers on the first picture below the first text is made of Road and park management, Environment Department in Oslo. This is so impressive and inspirational! (See also here)

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.