HVORDAN LUKE UGRESS PÅ DEN BESTE MÅTEN

gardenandgem, Updated: 4 min read152 views
Kan vi være enige om at definisjonen på ugress er feil plante på feil sted? I en eng kan vi lykkelig nyte synet av smørblomster og løvetann. Jeg er ikke fullt så lykkelig når de samme plantene har invader hagen min!
De aller beste ugresstipsene:
 • Fjern frøhoder på ugress. Klipp ned bladverket til flerårige ugress slik at det mister mye krefter. Legg aviser eller presenning på det, og dekk med bark i minst et år.
 • Det er mengder med ugressfrø i jorden, men bare ugressfrøet i de øverste centimeterne av jorden får lys nok til å begynne og spire. Ugressfrø kan ligge lenge i jorden i dvale til de blir gitt en mulighet til å spire. Så det beste du kan gjøre er å forstyrre jorden minst mulig. Rote minst mulig rundt i den.
 • I plenen kan du bruke en gammel, sløv men litt stiv kniv til å vippe ut flerårig ugress slik at du rufser i minst mulig jordoverflate. Det samme rundt andre planter.
 • Dekk til åpen jord! Legg bark, sagflis, avispapir, stener, sekke jord (ugressfri) på åpen jord! Gjerne med et lag avispapir under, eller perforert dekkplast. Men det forutsetter at du er stort sett ferdig plantet på stedet for noen år.
 • Vær nøye på hvordan du vanner. Vann bare planter du ønsker skal ha vann, og ikke pøs på med sprederen ukritisk overalt. Dryppvanning og svetteslanger er veldig effektivt, du får vannet favorittplanten uten at du forbruker vann unødvendig.
 • Hvis det akkurat har regnet, kan du dra mye ugress ut av jorden uten å forstyrre jordoverflaten i særlig grad.
 • Hvis det har vært tørt noen dager, og det er sol og meldt tørt en stund, kan du rufse opp jordoverflaten og drepe mye frøugress som akkurat har spirt.
 • Reduser avstanden mellom plantene dine. Da vil mye av ugresset ikke greie å overleve siden det blir både skygge, tørt og mindre næringsstoffer tilgjengelig. Det ugresset som eventuelt kommer opp blir lettere å fjerne siden det er en svak plante grunnet de svekkede levevilkår mellom hageplantene. Men pass på at hageplantene dine fortsatt har tilstrekkelig plass til å vokse og trives slik at de ikke blir utsatt for sykdom og sopp.
ugress loevetann_
Bruk en smal spade og vipp mest mulig av roten til løvetannen opp. Blir roten sittende igjen, kommer det nye skudd.

Weed_mulching_papers_

 HOW TO WEED IN THE BEST POSSIBLE WAY

I will claim that the definition of a weed is a wrong plant in the wrong place.  In the meadow, we can happily enjoy the sight of buttercups and dandelions. I am not so happy when the same plants invade my garden!
The best weed tips:
 • Remove seed heads from weeds. Cut the foliage of perennial weeds such that it loses a lot of energy. Place newspaper or tarp on it, and cover with bark for at least a year.
 • There are amounts of weed seeds in the soil, but only weed seeds in the top few inches of the ground get sunlight enough to sprout. Weed seeds may be left in the ground dormant until they are given an opportunity to sprout. The best you can do are to disturb the soil as little as possible. 
 • In the lawn, you can use an old, dull but somewhat stiff knife to pry out perennial weeds so that you are ruffling the soil surface as less as possible. The same thing around other plants.
 • Cover open soil! Add bark, sawdust, newspaper, stones, or weed-free soil from the garden centre on open soil! Preferably with a layer of wet newspapers underneath or some perforated plastic cower. But that assumes that you are pretty much done planting at the site for a few years.
 • Be careful how you water. Water only the plants you want to water and do not use a sprinkler uncritically everywhere. Drip Irrigation is very effective, you are getting water on your favourite plants without consuming unnecessary amounts of water.
 • If it has just rained, you can easily just drag a lot of weeds out of the soil without disturbing the soil surface much.
 • Has it been dry for a few days, and it’s sunny and a dry spell announced for some days ahead, ruffling up the soil surface will kill a lot of weed sprout that just have awakened.
 • Reduce the distance between your plants. A lot of the weeds will not be able to survive since it gets both shady, dry and fewer nutrients available. The weeds that eventually appears will be easier to remove since it is a weak plant due to the attenuated living conditions. But make sure garden plants still have enough room to grow and thrive so they are not exposed to disease and fungus.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.