KOMPOST

gardenandgem, Updated: 4 min read193 views
Kompost er en egen vitenskap. Og uansett hva du leser eller hører fra eksperthold, så virker det som om enhver kyndig hageeier generer store mengder flott kompost.

Jeg forsøker, men selv med nokså heftig og aktiv “haging”, så blir det ikke mye jord igjen tilslutt. Jeg skulle ønske at det ble mye, mye, mere, men jeg er nok dømt til å bruke hauger av ussel “kjøpejord”.  Jeg har også skrevet litt om kompost her: Kompostering av grener og her.

I hagen har vi både varmkompost og kaldkompost. Noen triks har jeg lært meg:

Kaldkompost:

-Bland nitrogenrike materialer som grasklipp og “rent ugress”(ikke røtter og ikke frø -ha særlig!) og karbonrike materialer som flis og bark i en fordeling 1:2.  I bunnen av komposten har jeg lagt noen greiner for å sikre at det er en viss luftsirkulasjon i  bingen. Kutt opp grener med kompostkvern eller for hånd(!). Det viktige her er å ha så små biter som mulig og holde det fuktig, men ikke vått.

Så går det noen uker, deretter er alt sunket sammen til under halve størrelsen igjen. Det er vel en god ting.

Varmkompost:

Den er ofte konstruert med rist eller lignende i bunnen, den er isolert og lukket for å opprettholde komposteringen ut over vinteren. I den kan du kaste husholdningsavfall. Etter enkelte matrester vil den lukte litt, men hvis du da legger litt karbonrikt material over, som flis eller grener som har gått gjennom kompostkvernen, vil lukten forsvinne raskere enn om du legger strø over den. For å holde temperaturen høy i bingen så lenge som mulig, kan det være en fordel å legge aviser over massen på vinteren.

Dette må du brenne eller kaste i vanlig søppel: Gress etter bruk av ugressmiddel, eller sprøytemiddel, sopp-og eller sykdomsinfisert plantemateriale, metall (selvfølgelig), flerårig  rotugress som feks skvallerkål, kattesand ol.
Dette er varmkompostbingen 20_
Dette er varmkompostbingen vår etter tre år. Den blir ikke brukt de kaldeste måneden da den står på hytta, men hele sommeren er vi mange som benytter oss av denne.

This is how our “warm” compost bin looks like on the inside after three years use. We use it a lot, though perhaps not so much in the winter as in the summer months. 

kompost21_
Jeg siler jorden gjennom en ramme med hønsenetting. Det ser ut som om familien Flintstone har brukt varmkomposten. Blåskjell, avocadoskall og spareribsbein.. (Og en vinkork..)

I sift the soil through a frame with chicken wire. It looks like the Flintstones have used our compost bin! Mussels, avocado peel and spareribs .. (And wine cork ..)

kompost24_
De fem trillebårlassene med ferdig silt jord var flotte! De ble plassert i grønnsakhagen på en ledig seng..

The five wheelbarrow loads of finished sifted compost looked great! They got all placed on a spare bed in the vegetable garden.

kompost25_
Og nå, en måned senere ser jorden slik ut. Tett i tett med nyspirte tomatfrø..De ble åpenbart ikke ødelagte av temperaturen i varmkomposten.

And now, a month later the spare bed with the compost looks like this: Tightly packed with newly germinated tomato seeds. Those became obviously not damaged by the hot temperatures in the compost.

COMPOST

Compost is a science. And no matter what you read or hear from all the experts out there,  it seems like every garden generates plenty of great compost. I am attempting, but even with fairly intense and active gardening,  there is really not much mulch left in the end. I wish that there was a lot more, but I’m probably doomed to spend money on the wretched and bad reputated “purchase soils”. I’ve also written a bit about compost here: Composting of branches and in Autumn

We have both hot and cold compost in the garden. Some tricks I’ve learned:

Cold Compost:

Mix nitrogen-rich materials such as grass cut and “clean weeds” (no roots and no seeds -yeah right!!) And carbon-rich materials such as wood chips and bark in a 1:2 distribution. In the bottom of the compost bin, I have some branches to ensure that there is a certain air circulation within the bin. Cut the branches with a shredder or by hand (!). The important thing here is to have as small pieces as possible and keep it moist but not wet.

Then after a few weeks,  it all sunk to less than half the size again. It’s probably a good thing.

Warm Compost:

It is often constructed with a grate or similar at the bottom, it is isolated and tightly closed to maintain composting as long as possible in the winter. In this closed and insulated bin, you can throw household waste. After some leftovers, it will smell slightly, unless you add some carbon-rich materials as chipped/shredded wood. The smell will disappear faster if you put soil over it. To keep the temperature high in the bin as long as possible, it may be a good idea to place newspapers over the mass in the winter.

Grass after use of herbicides or pesticides, fungicides or diseased or infected plant material, metal (of course), perennial weeds as eg ground elder, cat litter, etc must be incinerated or disposed of in regular trash

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.