LETTSTELT DESIGN OG HVORFOR

gardenandgem, Updated: 4 min read271 views
Her er et skisseforslag over hva du kan gjøre hvis du vil anlegge et bed i hagen. Jeg vil begrunne hva som gjør dette til en bra kombinasjon av vekster, og hvordan du må tenke skal du lage din helt egen variant. Ikke glem at bedet skal se ok ut hele året. Se plan og planteforslag i denne artikkelen.
1)

Japanlønn, (Acer palmatum), er et lite tre som du kan beskjære forsiktig om du trenger å begrense veksten litt. Dette må gjøres om vinteren fordi at lønn blør kraftig i vekstsesongen. Lønn har vakre grener på vinteren (du kan pynte det med lys og små glasslykter rundt jul), grafisk og fargerikt løv på sommeren og fantastiske høstfarger. Det er hovedplanten i samplantingen og det punktet øyet draes mest til om du myser. Alternativer til Japanlønn kan være Hjortesumak (Rhus), selv om den setter mye rotskudd, Prydepletre (Malus), eller en podet syrin (Syringa).

2)

Som klatreplante har jeg foreslått Alpeklematis (Clematis Alpina), den er lettstelt og veldig hardfør, og det finnes et utall av varianter. Den har  flotte blomster i mai/juni, frodig løvverk hele sommeren og attraktive “bustete” frøhoder på vinteren. Alternativer kan være de storblomstrede klematisene, eller en klatrerose som “New Dawn”, men dette vil være mere arbeidskrevende varianter.

3)

De faste, men klare og myke formene til Buxbom (Buxus sempervirens) strammer opp og gjør at ikke hele plantingen blir et grønt rot. Ikke minst viktig er det at disse buskene er eviggrønne og ser friske og flotte ut på vinteren. Alternativer til Buksbom er mange; Japansk kristtorn, (Ilex crenata)-herdig til Tronheim, Tuja kan brukes om den klippes ofte, Barlind (Taxus baccata) blir også flott.

4)

Stråene som jeg foreslo, Silkebygg, (Hordeum jubatum) har jeg ærlig talt ikke noe erfaring med, men jeg ser det er et nokså vanlig pyntegress å få tak i hos Skandinaviske leverandører av frø og planter. Stråene tilfører strukturell interesse, de er litt “rustikke” i fremtreden, og gir vakre strå og frøhoder til langt ut på høsten. Alternativer er Båndgress, (Phalaris arundinacea f. picta) hardført forbi Trondhjem, men det har en tendens til å spre seg ukontrollert. Ellers finnes det mange andre flotte pyntegressorter etter hva du får tak i og hva som er herdig der du bor.

5)

Rosestorknebb, (Geranium macrorrhizum) er “fyllplante” og bunndekker. Den skal gi liv og blomster i så lang sesong som mulig i denne samplantingen. Helst skal den trekke fargene litt i samme retning også slik som den faktisk gjør her. Den er “gulvet” i bedet. Alternativene er svært mange. Du kan feks. bruke en ettårig plante som bunndekker. Stemor på våren/forsommeren, Tagetes, Nemesia, eller Lobelia på sommeren? Gravmyrt (Vinca minor) er en annen god flerårig bunndekker. Den har flotte, mørk grønne, blanke blader og klarblå blomster. Den fordriver omtrent alt av andre stauder, slik at jeg er litt reservert ovenfor den selv om den har spart meg uendelig mange ugressluketimer i Oslo-hagen min. Vil du gjøre det superenkelt kan du jo så lav, tettvokst blomkarse som bunndekkeren din?

Hageprosjekt blomkarse21_ 

 EFFORTLESSLY  DESIGN AND HOW

  1. Japanese Maple, (Acer palmatum), is a small tree that you can trim carefully if you need to limit the growth. This must be done in winter because the Japanese Maple bleeds vigorously in the growing season. The Maples have beautiful branches in winter (you can decorate it with lights and small glass lanterns around Christmas), graphical and colourful foliage in summer and wonderful autumn colours. It’s the strongest shapes and colour of all the plants, its the focal point the eye is dragged strongest to if you squint. Alternatives to Japanese Maple can be Sumac (Rhus), although it gets loads of suckers, Crab apple (Malus), or grafted Lilac (Syringa).
  2. As the climbing plant, I have suggested Austrian clematis (Clematis Alpina). It is easy to care for and very hardy, and there are a number of varieties. It has beautiful flowers in May / June, lush foliage all summer and attractive “spiky” seed heads in winter. Options may be the large-flowered clematis, or climbing rose like “New Dawn”, but this will be more labour-intensive varieties.
  3. The firm, but clear contours of Boxwood (Buxus sempervirens) tightens up and prevents the planting to become a green mess. It is important that these shrubs are evergreen and look healthy and great in the winter. Alternatives to Boxwood are many: Japanese holly (Ilex crenata) hardy to Tronhjem, Thuja can be used if the trimmed often, Yew (Taxus baccata) is also great.
  4. The straws I suggested, Foxtail barley, (Hordeum jubatum) I honestly do not have any experience with, but I see it is a fairly common ornamental grass to find with Scandinavian suppliers of seeds and plants. Straws add pointy, structural interest, they are a bit “rustic” in appearance, providing beautiful straw and seed heads far into the fall. Options are Gardeners garters, (Phalaris arundinacea picta ) is hardy past Trondhjem, but tend to spread unchecked. There are also many other great ornamental grass varieties which you can choose according to what you can obtain in your area.
  5. Geranium “Spezzart”, (Geranium macrorrhizum) is “filling plant” and the ground cover planting. It shall bring interest and flowers as long as possible in this context. Preferably it should pull the colours slightly in the same direction. It is the “floor” of the border. Options for these plants are many. You can, for example, use annual plants as ground cover. Pansies in the spring/early summer, Tagetes, Nemesia, Lobelia in summer? Periwinkle (Vinca minor) is another good perennial ground cover. It has beautiful, dark green, glossy leaves and deep blue flowers. It dispels about all other perennials, so I’m a bit aloof with it although it has saved me countless hours weeding in my Oslo-garden. If you want to make it super easy you can always sow low, stocky Nasturtiums as ground cover?

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.