LØPETID

gardenandgem, Updated: 4 min read117 views
Torstein kan sikkert fortelle dere om den gangen han måtte dra til dyrlegen og få “angresprøyte” på Milo etter at hun rømte over til Kiro, den kjekke nabo-schæferen for et år tilbake. Vi hadde alle inntrykk av at han var litt personlig såret over at hunden hans  (som han delvis deler seng med) var så lett på tråden.

Ulla (storpuddel) og Milo (rottweiler) har løpetid nå. Det vil si at de blir mere ukonsentrerte, oppjagede og masete enn vanlig. Alle ytterdører må være konsekvent låste slik at ikke Milo åpner døren og løper ut til gutta. Spesielt Milo. Det er hun som er den hotte baben i nabolaget. Ulla er mere den litt stygge, ustelte venninnen. Dessuten er Milo usannsynlig lett på tråden.

Jeg tror naboen sliter vel så mye med schæferen Kiro sin nå. Han begynner å ule bare han lukter på skoene våre.

Det har vært kvelder vi sitter foran tven, og plutselig ser vi at i vinduet som vender ut mot verandaen står Kiro på to ben, med snuten og forlabbene trykket mot vinduet og gråter. Milo piper også og står på innsiden av vinduet med forlabbene i vindusposten. Romeo og Julie virker blodfattige i forhold til disse to.

Idag på tur møtte vi en engelsk setter. Ulla og Milo har vanligvis ingen interesse av settere. Mulig fordi at den hjertelige, intense måten de hilser andre hunder på gjør setterne livredde, eller så regnes ikke setterne som interessante siden de sannsynligvis kun lukter frisk luft og ikke gamle matrester.

Men i dag skjedde altså det helt uventede. For det første løp setteren rett mot Ulla og Milo, og logret med hele kroppen mens han bøyde seg litt ned og smilte med hele seg. (Vanligvis bøyer de nakken og lister seg duknakket og livredd i bue rundt pelsdamene). Ulla følte nok det var flott med litt oppmerksomhet, men det varte bare et øyeblikk før Milo tok all fokus og interesse. Men hundeeiere liker definitivt ikke at hundene deres interesserer seg for sex.  Det stakkars setteren ble selvsagt hanket inn og i bånd dratt baklengs vekk fra våre hunder av en lett beskjemmet eier.

Har dere behov for saklig informasjon om hunder og løpetid har Wikipedia  ryddige artikler.

NB: Bildene med Kiro er tatt tidligere,-ikke akkurat nå…

 

 THE LADIES IN HEAT 

Torstein (19) can tell you about when he had to go to the vet and get “regret injections” on Milo after she fled over the fence to meet Kiro, the handsome neighbour German Shepherd dog a year back. We all had the impression that he was somewhat personally hurt of the fact that his dog (which he partly sharing the bed with) was so slutty.

Ulla (Standard Poodle) and Milo (Rottweiler) are in heat now. This means that they are more unfocused, agitated and fussy than usual. All exterior doors must remain locked so that Milo cant open the door and run out to the waiting guys. Especially Milo. It is she who is the hot babe in the neighbourhood. Ulla is more the bit ugly, an unkempt  friend who she always walks around with. 

I think our neighbour is struggling with his German Shepherd dog  Kiro now. The poor dog starts to howl once he smells our shoes. There have been evenings when we sit in front of the tv, and suddenly we see that in the window that looks out onto the porch,  Kiro stands on two legs, with his muzzle and front paws pressed against the window and cries. Milo sits on the inside of the window, whining and with her front paws on the windowsill. Romeo and Juliet seem a little anaemic compared to those two.

Today when we went on a walk we met an English Setter. Ulla and Milo usually pay no interest in Setters. Probably because their warm, intense way they greet other dogs on makes the skinny Setters terrified, or Setters are not considered interesting since they probably manly smells fresh air and not old leftovers.

But today the completely unexpected happens. First, the nice little Setter runs directly towards  Ulla and Milo,  wagging and smiles with his whole body as he bows slightly. (Usually, Setters bend their neck and tiptoes around our ladies). Ulla felt it was quite nice with a bit of attention, but it lasted only a moment before Milo took all the Setters interest and focus. However, dog owners definitely hates that their dogs take an interest in sex. The poor setter was captured and put on a leash and was dragged backwards away from our dogs by an abashed owner.

NOTE: Images with Kiro took earlier-not right now …

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.