NÅR DET ER BEST Å VÆRE I SKYGGEN

gardenandgem, Updated: 4 min read97 views
I dag er vi lovet 0,7 mm regn her på Orust. Med fare for å høres veldig sutrete ut, så er det i øyeblikket lite annet jeg ønsker meg mere enn timesvis med øsende regn.

Det er noe veldig galt når du kan luke ugress og ikke bli skitten på hendene siden jorden er så tørr.

Jada, sommeren har vært enda bedre enn i fjor, med varme og sol så godt som hver eneste dag. Hadde det bare kommet et regnskyll innimellom! Hytta vår har egen brønn, og selv om vi ikke har merket noen form for vannmangel i den, så kan jeg ikke bruke mye av det vannet til å vanne i hagen.

Jeg vanner krukkene og det lille usle drivhuset mitt på 2,5m2. Dessuten smug-vanner jeg litt i grønnsakåkeren og en og annen dyrebar vekst når  Sjefen og de strenge barna er opptatt med noe annet.

Planter og trær vokser nesten ikke i det hele tatt. De hvite kongeliljene blomstret med små, halvinnskrumpne blomster, før de bare gav opp og kastet resten av knoppene, vårplantede stauder har ikke blomstret, plommetreet kastet all plommekarten og de ettårige sommerplantene er ugjenkjennelig i forhold til normalen. De er små, har nesten ikke vokst, er veldig utsatt for skadeinsekter og kommer nesten ikke i blomst i det hele tatt.

Men jeg har lært litt nytt om hagen og jorden denne sommeren. Jeg anla et nytt bed for georginer og ettårige i vår. Og der hvor det bare er “kjøpejord” dvs dårlig omdannet torv og kjøpe-kompost står plantene mye bedre enn i det store gamle staudebedet. Årsaken er at kjøpejorden inneholder store mengder torv, slik at den holder godt på fuktigheten. I det gamle store staudebedet, hvor det stort sett er stedets morenejord, og veldig lite kompost og kjøpejord, har plantene slitt mye mer.

Jeg vet hva jeg burde ha gjort hadde jeg visst at sommeren ble så fin. Jeg skulle ha øs-pøs vannet staudebedet veldig grundig, deretter lagt på sekkevis med gjennomfuktet kjøpejord rundt alle plantene. Det ville nok ha fått det aller meste til å sprudle iallefall litt mere. Bark hadde vel også vært et ok alternativ.

Selv om det for de fleste vekster har vært en hard sommer, så har de også vært tvunget til å presse røttene sine dypere ned i jorden for å finne den lille fuktigheten som finnes der nede, og det gjør at de sannsynligvis har utviklet et dypt og kraftig rotnett denne sommeren. Og i det lange løp er det veldig bra.

Dessuten er jo ikke mange snegler uten høy solfaktor som har overlevd..

Se hvordan du får mest mulig ut av vanningen din i hagen her. Og hvordan du kan forberede hagen din for varmt vær  her.

Drought_3
Kongslysene har tålt varmen veldig bra og har blomstret kontinuerlig sikkert i seks uker.

WHEN THE SHADE IS THE BEST PLACE

Today we are promised 0.7 mm of rain here on Orust. At the risk of sounding really whiny, there is currently little else I want more than hours of pouring rain.

There is something very wrong when you can weed for hours and not get dirty hands since the soil is so dry.

Sure, summer has been even better than last year, hot and sunny almost every day. Had it just been an occasional downpour! Our cabin has its own well, and although we have not noticed any lack of water in it, I can’t use much of it to water the garden.

I water the flower containers and the small, miserable greenhouse of 2.5 m2. Some sneak-watering into my vegetable patch and on some precious plants when the boss and the strict kids are busy with something else may occur.

Plants and trees grow hardly at all. The white Lilium Regale flourished with small, half-shrunken flowers before they just gave up and threw off the rest of the buds. Spring planted perennials didn’t get any flowers at all, the plumtree threw all the unripe plums, and the annuals are unrecognizable compared to normal. They are small, and susceptible to insect pests and are almost not in bloom at all.

But I’ve learned a bit about the garden and its soil this summer. I laid out a new bed for dahlias and annuals this spring. And where there is only soil bought in sacks which mainly consist of bad converted peat and buy-compost, plants are in much better shape than in the big old perennial border. The reason is that soil bought in sacks contains large amounts of peat so that it keep moisture better. In the old large perennial border, where I haven’t done much soil improvement plants have struggled much more.

I know what I should have done had I known that this summer got so hot and sunny. I should have watered the perennial border thoroughly, then poured out loads of soaked new bought soil around all plants. A layer of bark had probably also been an ok option.

Although it has until now at least been a hard summer for most crops, they have also been forced to push its roots deeper into the soil to find the little moisture that’s down there, and it makes them likely to have developed a deep and vigorous root network this summer. And in the long run, that is very good.

Also, it’s not many snails without a high SPF that has survived.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.