NYBEGYNNER MED HAGE, HVOR SKAL DU STARTE?

gardenandgem, Updated: 5 min read190 views
Du har flyttet inn i et rekkehus, og du har for første gang ansvaret for egen hage. Hvor starter du? Har du aldri hatt din egen hage før, eller er det først nå du har hatt mulighet til å starte planleggingen av utearealene? Sett deg ned og tenk grundig gjennom disse problemstillingene:
Hvor høyt er ambisjonsnivået?

Vil du dyrke grønnsaker, litt frukt, jordbær, urter, eller plante et bugnende blomsterbed? Vil du ha plen og noen busker i en krok? Kanskje en stor terrasse med et par flotte frodige, skulpturelle krukker? Har du ingen interesse, men synes det er fint med litt grønt rundt huset?

Samler du på roser og hagenisser? Springvann ved sitteplassen? Vil du lage din egen vakre lille Zen-hage eller er du mere alvehage-fan? Eller vil du bare ha den fineste hagen i strøket,-bare fordi du kan?

Hvor mange skal bruke uterommet, og hva blir i hovedsak bruken?

Har dere barn, dyr, er du singel eller bor du sammen med noen i bokollektiv? Barn og dyr vil nok foretrekke litt plen til lek og tull (som er det viktigste du gjør som liten). En terasse i tre hvor du kan gå direkte ut fra huset knytter inne og ute sammen, gir dere større plass i sommermånedene. Spesielt med et solseil eller noe overdekning som kan skjerme hagemøbler og tekstiler for langvarig regn.

Hvilken himmelretning er dominerende i hagen din?

Er hagens hovedretning nordvendt og huset skygger over det meste, må du ta konsekvensen av det, og plante busker og trær som allikevel yter bra under mindre bra forhold. Og de finnes! Rosa Rugosa Hansa, Barlind, Løytenantshjerte, Storkenebb osv, er gode skyggetålende vekster.

Hva er viktigst for meg når kostnadene må begrenses?

Er økonomien anstrengt (som det ofte er etter flytting) må du tenke på hva du bør prioritere de første årene. Skjerming mot naboer og/eller luning mot vind vil jeg si er det aller viktigste. Å sitte vindskjermet uten å føle seg på utstilling er det viktigste du gjør i din egen hage. Prioriter dette. Levegg, hekk og  muligens noen mindre trær da trær trenger lengst tid til å etablere seg,  (velg trær som ikke blir høyere enn 3-4 m i et tettbygd villastrøk) er noe av det  første du må kjøpe.  Mindre tretyper som ikke skjermer for utsikt og sollys for naboene gjør stemningen så mye bedre!

Er det noe i hagen i dag som du vil bevare?

Da jeg flyttet inn i Oslo-hagen min var det to store veldig gamle Åkerø epletrær som jeg ville beholde. Slike faktorer kan bli veldig styrende for hele utformingen av hagen både positivt og litt negativt. Eksisterende trær (såfremt de ikke er enorme og skygger for hele hagen) gir omgivelsene helhet og karakter.

Hvilken “type” hage vil du legge opp til?

Skal hagen passe til huset fra 1920, eller skal hagen “bryte”, og være ren, ryddig og minimalistisk? Vil du ha “cottage-style” med rufsete bed og frodige, viltre blomster? Bestemors staudebed? Skal den være naturalistisk og skogbunnaktig, eller bare vill med en enorm blomstereng og busker for å bryte opp? Vil du blande noen av stilene?

Anlegge hage20_
Engen er klippet, og det er lagt steiner under spisebordet slik at det står relativt jevnt. En krukke med et lite oliventre står i forgrunnen. Det er det eneste som er gjort for å forbedre denne uteplassen. Det er fortsatt veldig koselig trass i stygge, umake stoler og ujevnt underlag.
Anlegge hage21_
Vann i hagen? Dette er en masse krukker som er stablet og murt oppå hverandre.
Anlegge hage22_
Er du ute etter en litt uoversiktlig hagemystikk, må du jobbe med lys og skygge, kontraster og bruke naturen på stedet.
Anlegge hage24_
Har hagen din noen fine detaljer du vil bevare?
Anlegge hage26_
Det er ikke mye arbeide med dette. Luke 2-3 ganger pr sommer, og du kan sette noen sommerplanter inn i mellom buskene om du vil.
Anlegge hage27_
En urtepotte på terrassen kan være et hyggelig samtale-emne, flott tilskudd til middagsmaten og svært miljøskapene med dufter og nektarsamlende insekter.

 BEGINNER IN THE GARDEN, WHERE DO YOU START? 

You have moved into your own house, and you have for the first time responsibility for your own garden. Where to start? Have you ever owned your own garden before, or is it only now that you’ve had the opportunity to start planning for outdoor areas? Sit down and think thoroughly through these issues:

How high are your the ambition level?

Do you want to grow vegetables, some fruits, strawberries, herbs, or plant a bountiful flowerbed? Want lawn and some shrubs in a corner? Perhaps a large terrace with a pair of lush, sculptural pots? You have no garden interest, but is pleased with some lush greens around the house? Do you collect roses and garden gnomes? Want a fountain by the terrace? Want to create your own beautiful little Zen garden, or are you more the wild fairy garden fan? Or do you just want to have the finest garden in the neighbourhood,-just because you can?

How many will use the outdoor area, and what will be the main use?

Do you have children, pets, are you single or do you live with someone in a housing collective? Children and animals will probably prefer a little lawn to play and fooling around on (which is the most important thing you do as little one). A terrace where you can walk directly out from the house connects the indoors and outdoor spaces, giving you more room in the summer months. Especially with a sun canopy or something to cover parts of the terrace which you can protect furniture and textiles for long-lasting rainfalls.

Which direction is dominant in your garden?

Is the garden’s main direction north facing, you must take the consequences of that, and plant shrubs and trees that still performs well under less good conditions. You can find those with some help.

What is most important to me when costs must be limited?

Are the economy strained (as it often is after moving house) you have to think about what you should prioritize the first years. Shielding against neighbours and/or shelter against the wind, I’d say is the most important. To relax in a wind-sheltered garden without feeling you are on display is the most important thing you do in your own plot. Prioritize this. Windscreen, hedge and possibly some smaller trees as trees need the longest time to establish itself, (select trees that will not be higher than 4.3 m in a densely populated residential area) is the first thing to buy. Smaller tree types that do not shadow too much for views and sunlight for the neighbours makes the atmosphere so much better!

Are there anything in the garden today which you want to keep?

When I moved to my Oslo garden there were two very large old Åkerø apple trees that I wanted to preserve. Such factors may be very guiding for the entire layout of the garden and can be both positive and negative. Existing trees (unless they are huge and shadows the whole garden) provides overall character and style.

What type of garden do you want to create?

Should the garden fit in with the house from 1920, or should the garden be quite the opposite and be pure, neat and minimalistic? Do you want “cottage-style” with jagged garden beds and lush flowers? Grandmothers perennial border? Should it be naturalistic and woodlandish, or just wild with a flower meadow and some shrubs to break up? Do you want to mix some of the styles?