SLIK SÅR DU FRØ

gardenandgem, Updated: 5 min read107 views
Det er kjempegøy å så frøplantene sine selv. Sår du sommerplantene dine selv har du mye større utvalg i hva du kan plante ut i hagen når frosten forsvinner og jorden begynner å bli varm. Du får alltid kjøpt utplantingsklare planter på hagesentrene, men utvalget er naturlig nok begrenset til hva det er mest etterspørsel etter og hva som tåler å stå i hagesenteret i mange uker før utplanting.

Dette er en punktvis liste om hvordan du sår frø:

 • Bruksanvisning-Les alltid anvisningen på frøpakken. Mange frøfirma har blitt veldig flinke til å skrive utfyllende såbeskrivelser på pakken. Du kan også ofte finne mange gode tips på frøforhandlernes nettsider.
 • Jordkvalitet-Jorden må være ugress-og sykdomsfri. Kjøp jord på pose. Du finner jord merket spesielt egnet for å så i. Steril jord gjør at du slipper en masse sykdommer som ellers fort slår ut de dyrebare spirene dine. Jorden må være fuktig, ikke for tørr og ikke for våt. Klapp jorden forsiktig sammen (men ikke for hardt) og lag et jevnt underlag for frøene du sår.
 • Såbeholder-Jeg sår i  gammel plastemballasje som jeg vasker grundig med såpevann. Jeg blir så utrolig provosert av de kjempekostbare grønne brettene som vi planteelskere blir avspist med i butikken! De er som oftest laget i elendig plast, og som forringes raskt av sollyset, blir sprø og stygg etter et par-tre års bruk. Jeg kan gjerne kjøpe dyrt, men da må gjenstanden vare lenge, lenge! Prinsipielt kan du så i alle slags plast og voksede papircontainere som er dypere enn ca åtte cm.
 • Sådybde-Varierer med type frø. Hvis du er usikker er en grei regel å dekke med jord over frøet tre ganger diameteren på selve frøet. Noen frø trenger lys for å spire, andre vil ha det mørkt. Små frø (som Lobelia og Petunia) kan såes på jordoverflaten. Jeg dekker ofte med vermiculite som er sterilt og hindrer råte i 3-4 mm tykkelse. Les på frøposen hvis du er i tvil!
 • Tidspunkt– Se på frøposen. Når du skal så varierer med plantetypene og når du kan plante ut plantene. Mange ettårige planter vi har i hagen trenger en lengre voksesesong enn hva vi egentlig kan tilby med vårt klima. Derfor starter vi innendørs. Nå i midten av mars er det nesten for sent til feks. paprika, siden planten trenger så lang utviklingstid.
 • Merk pottene med frø – Navn og gjerne dato. Det hjelper deg med å holde oversikt.
 • Ventetiden– Når frøene er sådd, ferdig merket og fuktet, kan du legge klar eller hvit plast rundt esken for å holde på fuktigheten. Generelt spirer frøene best ved en temperatur på mellom 18-24 grader. Jeg setter krukkene på badegulvet med en rist mellom flisene og bunnen av frøkrukkene for å være sikker på at det ikke blir for varmt. Noen frø trenger varmebehandling eller såkalt stratifisering for å spire, men det går jeg ikke i detalj om her. Sjekk frøbeholderne hver dag. Hvis de har begynt og spire må du sette de lyst og ved litt lavere temperatur med en gang.
Frøsaaertips20_
Løvemunn har små frø. Jeg strør de på overflaten av jorden, drysser litt Vermiculite på overflaten, vanner forsiktig, dekker med plast og setter esken varmt. Jeg sjekker hver dag om de har begynt og spire.
Frøsaaertips21_
Slik ser løvemunn ut som småplanter. Når de står så tett er det større fare for råte og sykdom. Jeg prikler de ut slik at de får større plass når de har fåttt et par flere blader enn frøbladene. Men å så så tett gjør at jeg sparer plass innendørs.
Frøsaaertips22_
Slik ser løvemunn ut når den blomstrer. Den er en veldig bra snittblomst også. Dette er en sort som heter “Black Knight”

Last edited and updatet Feb 22 2021

HOW TO SOW SEEDS

If you sow your own plants you have a lot more plant varieties to choose from to plant in your garden. You can always buy ready-made plants at garden centres, but the selection is limited to what kind of plants is most usual and popular and what kind of plants can survive best in the garden centre for many weeks without withering.

I make a point-wise list of how you do it:

  • Instructions-Always read the instructions on the seed pack. Many seed companies have grown to be very good on manuals and at writing as detailed descriptions on the package. You can also often find many great tips on seed dealers’ websites.
  • Soil quality-Soil/compost must be weed and disease-free. Buy soil from the store.  If you sow in sterile soil you don’t have to worry about diseases and rot that otherwise quickly would kill the precious seedlings yours. The soil must be moist, not too dry and not too wet. Pat the soil gently together (but not too hard) and create an even ground for the seeds you sow.
  • Trays/containers– I’m sowing in old plastic containers that I wash thoroughly with soap and water. I get so frustrated and angry by those costly green trays that we plant lovers are being offered in stores. They are usually made ​​of poor plastic, which has a low tolerance for sunlight and becomes brittle and nasty after two or three years of use. I can happily buy something expensive, but then the object has to last long! You can sow in all kinds of plastic and waxed paper containers that are deeper than about eight cm.
  • Sowing depth of seeds-Varies with the type of seeds. Rule of thumb if you are unsure, is to cover the soil over the seed three times the diameter of the seed. Some seeds need light to germinate, others want total darkness. Small seeds can be sown on the soil surface. I often cover with vermiculite which is sterile and prevents rot in 3-4 mm thickness. Read on the seed package if in doubt!
  • Time of sowing-Varies with plant types and when you are able to plant the plants outside. A lot of annuals we have in the garden needs a longer growing season than we really can offer in the Scandinavian climate. That is the main reason why we start germination indoors. 
  • Make nametags – Name and date for sowing. It helps you to keep track.
  • The waiting time-When seeds are sown, readily labelled and watered, you can take some clear or white plastic around the tray to retain moisture. In general, seeds germinate best at a temperature between 18 to 24 degrees. I place the trays on the bathroom floor with a grate between the tiles and the bottom of the containers with seeds to be sure it does not get too hot. 

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.