SLIK STELLER DU ROSENE DINE GJENNOM ÅRET

gardenandgem, Updated: 3 min read231 views
Enkel rosepleie gjennom hele året. Hvis du fordeler tiden du må bruke på rosestell av 10-15 roser (etter jord forberedelser og planting) over et år, blir det neppe mere enn 10 timer. Mindre enn de fleste bruker foran skjermen på en uke.
Vår:
 • Etter den siste frosten: Fjern grener som er eldre enn 4-5 år, døde, og svake.
 • Fjern ugress og vekster som skygger for rosen. Fjern også visne roseblader fra året før som kan være sykdomsbærere.
 • Tøm en bøtte (minst 10 l) med kugjødselkompost eller tilsvarende rundt roten. Rot det gjerne litt inn i jordoverflaten.
Sommer:
 • På forsommeren kan hver rose få en neve Blåkorn, hønsegjødsel eller tilsvarende.
 • Sørg for at rosen får vann hvis det blir veldig tørre perioder.
 • Luk vekk ugress og dominerende nærliggende vekster.
 • Under blomstringen kan du for å stimulere til ny knoppskyting fjerne avblomstrede roser.
 • Er det luseangrep kan du dra fingrene langsomt over alle skudd og knopper, og gjenta det i noen dager. Det rydder greit opp. Noen bruker også sprøytemidler eller grønnsåpevann.
 • Ved soppangrep kan du fjerne angrepne blader og sørge for at det er god luftsirkulasjon rundt rosestilkene. Du kan også sprøyte..
Høst:
 • Fjern visne roseblader som kan være sykdomsbærere.
 • Altfor lange grønne skudd skjærer du tilbake med minst 1/3 for å hindre snø- og vindbrekk, og for å stimulere til avmodning før vinteren.
 • Tøm en bøtte med kugjødselkompost eller tilsvarende godt opp rundt rosestammene etter den første frostnatten.
Vinter:
Hvordan du planter roser, litt om klatreroser, forskjellige rosetyper og hardføre roser finner du disse linkene.
"Rhapsody in Blue" _
“Rhapsody in Blue” rett før hovedblomstringen.
Bladlus på blomsterknopp_
Bladlus på blomsterknopp.
New Dawn er en yndling_
New Dawn er en yndling. Den lukter veldig godt.
"Louise Odier" plantet mellom steiner og eng_
“Louise Odier” plantet mellom steiner og eng.

HOW TO CARE FOR ROSES

Simple rose care throughout the year. If you distribute the time you have to spend on rose care on 10 to 15 roses (after soil preparation and planting) over a year, it is hardly more than 10 hours.
Spring
 • Prune roses after the last frost. Remove branches that are older than 4-5 years, dead, and weak. 
 • Remove weeds and vegetation that shades the rose. Also, remove faded rose leaves from the previous year which can be disease carriers. 
 • Give each rose a bucket (at least 10 l) with well-rotted cow manure or similar compost or similar around the root. Mulch it slightly into the ground.
Summer
 • In early summer, give each rose a handful “Blåkorn”, granulated chicken manure or equivalent. 
 • Water in dry spells. 
 • Weed and control dominant nearby plants. 
 • During the flowering period remove faded flowers to encourage new budding. 
 • Are there aphids, drag your fingers slowly overall shoots and buds. It cleans up alright if you repeat it a couple of times. Some people also use pesticides or soap water. 
 • Fungal attacks can remove affected leaves and make sure there is good air circulation around the rose stems. You can also use fungicides.
Autumn
 • Remove faded rose petals that can be disease carriers. 
 • Cut back long green shoots with at least one-third to prevent snow and windbreak and to stimulate the shoots to mature before winter. 
 • Pour a bucket of well-rotted cow manure compost or similar well up around the rose stems after the first frost night.
Winter:

Delicate roses must be covered with burlap, fir branches or similar after the frost has set.

 
How you plant roses, some stuff about climbing roses, different rose types and hardy roses in these links.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *