VÅRBLOMSTRENDE LØK OG TRENDER

gardenandgem, Updated: 5 min read137 views
I 2014 vil allium sannsynligvis være den aller mest trendy blomsterløken.

Du kan se det på hva som blir plantet og snakket om på diverse hagesider fra inn og spesielt utland. Men hvorfor det?

Kort om allium:

Karakteristisk form med store kuleformede blomster, finnes i mange høyder og farger, egner seg godt for planting i mindre formelle sammenhenger, i samplantinger med andre planter, og blomstrer på et tidspunkt hvor de andre løkblomstene er avblomstret, og staudene ennå ikke er i full blomstring. Liker sol og veldrenert jord, og er ettertraktede blomster for nektarsamlende insekter. Pass opp for snegler.

Ofte er det en kombinasjon av samfunnsmessige årsaker til at en trend dukker opp. Det mest kjente eksempelet er Christian Dior sin lansering av “New Look” i 1947, med volumiøse skjørt som gikk til midt på leggen. Da hadde en verden i krigstid vært preget av uniformering, rasjonering og nøkternhet med smal kvinnesiluett. Den nye trenden med timeglassfigur og volumiøse stoffer passet industrien perfekt i en tid som trengte økt forbruk og vekst for å få en etterlengtet velstandsøkning etter krigen.

Dette kan virke som en litt fjern paralell for alliumen, men jeg vil påstå at det også er samfunnsmessige bevegelser til at allium nå plutselig plantes i alles hager.

Forskning viser at bestanden av nytteinsekter  er mere enn halvert over store områder de siste årene. Nytenkere innen agrikulturelle yrker har vært sitt ansvar bevisst, og presentert oss for alternative beplantnings løsninger for å styrke den naturlige bestanden av insekter. Som feks under sommer OL  2012 i London hvor enorme områder rundt idrettsanlegg ble bla.a. tilsådd med  ettårige sommerblomstmixer av kaliforniavalmue, ringblomster, kornblomster, enkle fløyelsblomster og valmuer.

At arrangørene satset på blomsterenger fremfor mere formelle blomster og plantearrangementer vakte stor oppsikt og det lå mange års bevisst forskning bak prosjektet.

Minimalismen som designtrend innen arkitektur, interiør, mote og mat er i rask tilbakegang. “Shabby chic” bølgen med romantisk, litt rufsete innredning, baner vei for buskroser fremfor stilkroser, riddersporer  og solsikker fremfor stramme eviggrønne. “Cottage gardens” med tette beplantninger av prestekrager, akeleier, stokkroser og revebjeller, såkalte “gamle stauder”, er veldig moderne og gir fugler og insekter i nærmiljøet en kjærkommen oase fremfor velstelte plener og stramme hekker.

Andre krefter som skyver i samme retning:  Det er fokus rundt energibesparelser, tilsetningstoffer i mat og f.eks. parabener i kosmetikk. Kjendis-jenter  erklærer kjøpestopp på klær, og skal sy og kjøpe brukt.

Vi aksepterer i større grad å betale for lokal mat som ikke er fraktet halve kloden, og det er litt status å dyrke urter og grønnsaker selv. Alt dette  er brikker i et puslespill som fører til at det er en økende årvåkenhet rundt å ivareta det lokale biomangfoldet og deriblant nektarsamlende insekter.

Akkurat nå får miljøet god drahjelp av en småromantisk bølge i innredning, tekstiler og mote. Det skal vi være veldig glade for.
Kjøp allium, dere!
Vanlig spiseløk,20_
Vanlig spiseløk, Allium cepa, som jeg glemte å ta opp fra jorden i fjor.
Allium Nigrum21_
Allium Nigrum. Den lille grønne frøstanden i midten blir ofte sort.
Allium flavium24_
Allium flavium
Allium sphaerocephalon24_
Allium sphaerocephalon, egner seg veldig godt sammen med ettårige.
Kornblomster samplantet med allium25_
Kornblomster samplantet med allium.
Allium har dekorative frøhoder26_
Allium har dekorative frøhoder som gir karakter og pynter opp på vinteren også.
TRENDS IN SPRING FLOWERING BULBS
In 2014, Alliums is likely to be the very most trendy flower bulbs.

You can see that on what is being planted and talked about ON the various garden sites home and abroad. But why? 

Short about allium:

Characteristic shape with large spherical flowers found in many heights and colours, suitable for planting in less formal contexts, mixed groups of plants with other plants and bloom at a time when the other bulb flowers are faded, and the perennials are not yet in full bloom. Likes sun and well-drained soil, and is sought after flowers for nectar gathering insects.

Often its a combination of social reasons why a trend emerging. The most famous example is Christian Dior’s launch of the “New Look” in 1947, with a voluminous skirt that went to mid-calf. A world in wartime had been characterized by uniformity, rationing and sobriety with a narrow silhouette for women. The new trend of an hourglass figure and generous use of fabrics suited the time perfectly with an industry who needed increased consumption and growth in order to get a long-awaited increase in prosperity after the war.

This may seem like a distant parallel of alliums, but I would argue that there are some social movements who explains why allium suddenly are planted in everyone’s gardens.

Research shows that the stock of useful insects is more than halved over large areas in recent years. Innovators in agricultural professions have been aware of its responsibilities and presented us for alternative plantings solutions in order to enhance the natural populations of insects. For instance, during the Summer Olympics 2012 in London, vast areas around sports facilities where sown with annual sees mixes with summer flowers as poppies, marigolds and cornflowers among others. Flower meadows rather than more formal flower and plant arrangements attracted much attention and there was a result of many years of deliberate research on the subject.

Minimalism as a design trend in architecture, interiors, fashion and food is rapidly declining. The “Shabby chic” wave of romantic, slightly scruffy furnishings, are paving the way for shrub roses over stem roses, delphinium and sunflowers rather than rigid evergreens. “Cottage gardens” with dense plantings of daisies, columbine, hollyhocks and foxgloves, so-called “old perennials”, are very modern and provides birds and insects in the community a welcome oasis over manicured lawns, sterile tidy roses and clipped hedges.

More forces that push towards environmental considerations focused on energy and water savings, additives in food and for example parabens in cosmetics. Celebrity girls declare “shopping stop” on clothing and wish to sew and purchase used. We agree to pay somewhat more for local food that is not is brought halfway across the globe, and there is some prestige to grow herbs and vegetables themselves. All of this is pieces of a puzzle which leads to that there is a growing awareness around safeguarding local biodiversity and that is including nectar gathering insects.

Just now the environmental benefits of a small romantic wave in decor, textiles and fashion make us buy allium. And that is nice for the insects!