VÅRSTELL AV PLEN

gardenandgem, Updated: 3 min read222 views
Hvis det er godt vær i helgen er det en fin anledning til å ta et skikkelig vår-røsk på plenen.

Jeg lager en punktvis liste over hva du kan gjøre:

 • Rak raskt over plenen for å fjerne grener og løv som har samlet seg i løpet av vinteren.
 • Finn frem en jernrive, og rak vekk mose og dødt plantemateriale som har samlet seg ned mot gressrøttene. På den måten får du også økt tilgangen til oksygen til gressrøttene. Dette er hardt arbeid, og det kan være nødvendig å dele denne jobben opp på flere dager hvis du har stor plen.
 • Strø ut plengjødsel. Bruk en type som ikke inneholder så mye nitrogen da nitrogen stort sett bare øker grøntveksten som gjør at du må slå plenen ofte. Bruk heller balanserte gjødseltyper. Ofte er desverre gjødseltypene bedre jo dyrere de er..
 • Hvis du virkelig vil “freshe” de grønne flatene dine så raker du ned toppdress i plenen. Det er kort fortalt jord med høyere sandinnhold som forbedrer dreneringen, humusinnholdet og generelt vilkårene til plenen. Spesielt på steder hvor det er mye slitasje på plenen vil dette være gunstig. Spre sekkene med jord utover og rak det inn i plenen med jernriven i ca 5mm tykkelse. Plenen vil se helt forferdelig ut i 2-3 uker, men resten av sommeren vil du være kjempeglad for at du gjorde det. Dette kan du med samme resultat gjøre senhøstes også.
 • Om det trengs ettersåing i veldig bare flekker i plenen etter hard bruk eller mye mose, så ville jeg ha ventet noen uker til temperaturen i både luft og jord har steget litt.
 • Se også artikkelen Kalking av hagen og Høststell av plen

LAWN CARE IN SPRING

 • Rake lightly across the lawn to remove branches and leaves that have accumulated during the winter.
 • Grab your iron rake, and remove moss and dead plant material that has accumulated down to grassroots. That way you increase the amount of oxygen the grassroots gets access to. This is hard work, and it may be necessary to split the job up for several days if you have large lawns.
 • Sprinkle with a good type of lawn fertilizer. Use a variety that does not contain as much Nitrogen.  Nitrogen generally only increase green growth that may require you to mow the lawn more frequently. Instead, use balanced fertilizers. Fertilizer types are usually better the more expensive they are.
 • If you really want a “fresh” green lawn you can add some special lawn soil which you rake down in the lawn. That is soil with higher sand content which improves drainage, humus content and the general conditions of the lawn. Especially in places where there is excessive wear on the lawn, it will be beneficial. Spread the bags with soil outward and rake it into the lawn with an iron rake in about 5mm thickness. The lawn will look absolutely terrible in 2-3 weeks, but the rest of the summer you will be very happy you did it. You can do the same in late autumn too with the same result.
 • If the lawn needs som patch sowing after wear and tear its best to wait a few weeks more until the temperature of both air and ground rise slightly.
 • See also the article  Autumn Care of lawn.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.