VIL DU LAGE DEG ET ROSEBED?

gardenandgem, Updated: 4 min read191 views
Ønsker du deg roser i hagen? Det er ikke så vanskelig om du bare velger vekk de mest krevende sortene og tar hensyn til klimaet der du bor.

Roser  appellerer litt til ryggmargsrefleksene til oss menneskene. De står i en spesiell og litt romantisk stilling blant andre planter. Men de fleste roser trenger litt mere stell enn andre planter. I belønning får du fantastiske blomster i mange farger, en rik duft (hvis du velger duftende rose), og flotte blomster å fylle vasene med.

Hvis du har planer om å anlegge rosebed er det noen ting du må tenke på først:

Plantestedet:
 • Må ligge så lunt til som mulig, eller du må gjøre det lunt ved å feks plante buxbom eller andre skjermende vekster langs de mest utsatte vindretningene.
 • Så solrikt som mulig, helst i full sol. Rosene er solelskere.
 • Skjermet for takdrypp og lignende, da plantene tåler det dårlig.
 • Roser kan ikke plantes der det er for tørt, og plant de langt unna store trær da trærne stjeler næring og slipper bladlus og andre små kryp ned på rosene.
 • Jorden må helst være tre spadeblader dyp, og den må forbedres med store mengder husdyrgjødsel og eller kompost.
 • Alle bedrevitere skriver at du må ha ugrasfri jord. Hvor finner de det?? Spa opp bedet, og fjern så godt som alt av ugressrøtter slik at du har gjort så godt du kan. Ugress kommer det uansett. Hvis du årlig mulcher (legger kompost/kugjødslekomst eller lignende oppå eksisterende jord), så holder du i det minste frøugresset nede. Og litt luking må du bare regne med. Hvis du tar tiden på deg selv når du luker, så oppdager du at det ikke tar så veldig lang tid, egentlig.

Valg av roser er selvsagt en smakssak, men det finnes mange typer, og det kan være lurt å velge sorter ut i fra hvor mye tid og energi du har tenkt å bruke på rosene dine. Du kan velge mellom er mengde typer, stilkroser, klaseroser, markdekkere, klatreroser, buskroser, historiske, fylte , enkle og duftende og ikke duftende, engangsblomstrende og remonterende.

Se andre artikler skrevet om roser

slik beskjærer du roser, slik planter du roser, valg av roser, roseporno, hurdalsrose, engangsblomstrende roser, valg av roser

Lage rosebed 21_
Du trenger ikke å lage et firkantet tradisjonelt bed. Her er “Louise Odier” og “Queen of Sweden” plantet mellom noen steiner vi allikevel ikke klarte å flytte. Der står de lunt selv om det er eng og berg rundt.
Lage rosebed 22_
Dette er det samme bedet på senvinteren hvor du kan se hvor plantene er plantet. Plantene har nokså sterke frostskader (bildet er fra senvinter-13), men de ble klippet ned og blomstret fint i år også.
Lage rosebed 24_
Dette er “Rosa Moyesii” Det er en stor engangsblomstrende buskrose med fantastisk flotte, enkle blomster. På høsten får den veldig karakteristiske, dråpeformede nyper. Busken tar stor plass da greinene blir høye og utoverhengende. Passer som solitærplante eller i en løs hekk.
Lage rosebed 25_
Rosebed med kanting av buxbom for å gjøre det lunere. Den lave kantingen skjermer litt for innsyn mot den nederste delen av roseplanten som ofte blir litt stranten.
Lage rosebed 26_
Slik så bedet i bildet ovenfor ut i april samme år. Rosene er klippet ned, det er fylt på litt kugjødselkompost, og noen små stemorsblomster er plassert for å gi noe blomster i bedet før rosene starter blomstringen sin i juli. Bildene er tatt vår og sommeren-13.
Nyplantet roseplante. Ikke glem at podestedet plantes ca 10 cm under jordoverflaten!
Nyplantet roseplante. Ikke glem at podestedet plantes ca 10 cm under jordoverflaten!
Noen rosetyper har veldig svake stilker i forhold til de store og tunge rosene de får. Som denne
Noen rosetyper har svake stilker i forhold til de store og tunge rosene de får. Som denne som jeg flaut nok ikke aner hva heter, bortsett fra at det er en Austin rose..

DO YOU WANT TO MAKE A ROSE BED IN YOUR GARDEN?

Do you want roses in your garden? It is not that difficult if you simply opt out the most demanding varieties and takes into account the climate where you live.

Roses appeals to the spinal cord reflexes with us humans. They are in a special and somewhat romantic position among other plants. However, most roses need a bit more care than other plants. In reward, you will get an amazing range of flowers in many colours, a rich scent (if you choose fragrant rose), and beautiful flowers to fill the vases with.
If you have plans to establish rose beds are some things you must consider first:

Plant location:
 • Must be as sheltered as possible, or you have to plant Buxbom or another shielding, low vegetation along with the most exposed wind directions.
 • As sunny as possible, preferably in full sun. The roses are sun lovers.
 • Screened for condensation from dripping and the like, as the plants can tolerate the poor.
 • The roses must be placed shielded from condensation and from dripping and the like. 
 • Roses can not be planted where it’s too dry, and plant them far away from large trees because the trees are stealing light, nutrients, water and release aphids and other small bugs down on the roses. 
 • The soil must preferably be approximately three shovel blades deep and must be improved with large amounts of manure and or compost. 
 • All the wise heads write that you must have weed-free soil. Where do they find that soil?? Dig up the border and remove as much as possible of weed roots, that’s the best you can do. Weeds will emerge anyway. If you mulch annually, that will indeed keep the weeds down. And some weeding you just have to expect. If you measure how long it takes you to weed the roses, you will realize that it does not take a very long time. 

The choice of roses are of course a matter of taste, but there are many types, and it may be wise to choose varieties based on how much time and energy you intend to use on your roses. You can choose from a large number of types, standard roses, floribundas, ground cover roses, rambler roses, shrub roses, historical, paced, simple and fragrant and non-fragrant.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Comments Yet.